Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c prawa budowlanego okresowa kontrola obiektu budowlanego powinna uwzględniać badania przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Czy przepis ten należy stosować także do przewodów wentylacji mechanicznej?

Czy istnieją inne przepisy regulujące kwestie obowiązkowych przeglądów okresowych systemów wentylacji mechanicznej?

Odpowiedź:

Przepis art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - dalej pr. bud. dotyczy okresowych przeglądów wentylacji grawitacyjnej, a nie mechanicznej. W Polsce nie obowiązują przepisy jasno określające kwestie obowiązkowych przeglądów okresowych systemów wentylacji mechanicznej. Ponieważ wentylacja mechaniczna ma wpływ na uzyskanie odpowiednich warunków i jakości powietrza w pomieszczeniu, dlatego wskazane jest wykonywanie przeglądu wentylacji mechanicznej zgodnie ze wskazaniami producenta ww. instalacji lub posiłkowanie się przepisem, który należy stosować do przewodów wentylacji grawitacyjnej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pr. bud. obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m[2] oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m[2] osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2015 r.