Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Podstawowym aktem prawnym w zakresie stosowania wyrobów zawierających azbest jest ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.) - dalej u.z.w.a. Ponieważ likwidacja wyrobów zawierających azbest jest działaniem długofalowym, ostateczny termin likwidacji azbestu określony został na 31 grudnia 2032 r.
Wydane na podstawie u.z.w.a. oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) - dalej p.o.ś. akty wykonawcze regulują działania w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, ich bezpiecznego użytkowania oraz likwidacji i niszczenia. Przepisy te stosuje się m.in. również do budynków użyteczności publicznej.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) zostało wydane na podstawie art. 4 ust. 1 u.z.w.a. Określa ono: 1) obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest; 2) sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest; 3) warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest do miejsca ich składowania; 4) wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) zostało wydane na podstawie art. 4 ust. 2 u.z.w.a. Określa ono zasady bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, a także program szkolenia pracowników zatrudnionych przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) zostało wydane na podstawie art. 163 ust. 1 p.o.ś. Określa ono: 1) wymagania w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest; 2) wymagania w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest; 3) wymagania w zakresie przemieszczania odpadów zawierających azbest; 4) sposób oznaczania miejsc, pomieszczeń, instalacji lub urządzeń zawierających azbest; 5) sposób inwentaryzowania wyrobów zawierających azbest w miejscach ich wykorzystywania; 6) terminy przedkładania odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o: a) rodzaju, ilości i miejscach występowania wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest, b) instalacjach lub urządzeniach zawierających azbest, c) przewidywanym terminie usunięcia wyrobów zawierających azbest; 7) formę i układ przedkładanych informacji; 8) terminy, w których powinny być oczyszczone instalacje lub urządzenia zawierające azbest.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.