Odpowiedź

Zgodnie z art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Zgodnie z art. 207 § 2 k.p. pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany m.in. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń. Tym samym w przypadku prowadzenia w danym zakładzie prac wymagających posiadania przez pracowników dodatkowych kwalifikacji, uprawnień zawodowych pracodawca jest zobowiązany do ich sprawdzenia.

Ponadto, zgodnie z art. 102 k.p., kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku mogą być ustalane w przepisach prawa pracy przewidzianych w art. 77(1)–77(3) k.p., w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 207 § 1 k.p. pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bhp oraz powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 237(11) § 2 k.p. Zgodnie z art. 207 § 2 k.p. pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

- organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

- zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;

- reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;

- zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;

- uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;

- zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;

- zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

W związku z powyższym, w przypadku prowadzenia w danym zakładzie prac wymagających posiadania przez pracowników dodatkowych kwalifikacji, uprawnień zawodowych pracodawca jest zobowiązany do ich sprawdzenia – podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest bowiem zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a sprawdzanie uprawnień zawodowych pracowników jest jednym z elementów sprawnie funkcjonującego systemu bhp.

Dodatkowe wymagania w omawianym zakresie określa art. 102 k.p., zgodnie z którym kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku mogą być ustalane w przepisach prawa pracy przewidzianych w art. 77(1)–77(3) k.p., w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych.

Łukasz Wawszczak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 3 września 2015 r.