Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Do 28 lutego 2016 r. kobieta przebywa na urlopie macierzyńskim. Od 29 lutego 2016 r. zamierza skorzystać z urlopu wychowawczego przez 3 lata.

Czy przysługuje jej 35, czy 36 miesięcy urlopu wychowawczego?

Jaką datę wpisać we wniosku?

Mąż nie będzie korzystał z takiego urlopu.

Odpowiedź:

Pracownica może skorzystać z urlopu wychowawczego w maksymalnym wymiarze 35 miesięcy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 186 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka, przy czym każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z ww. wymiaru, prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców. Oznacza to, że jeden rodzic może skorzystać maksymalnie z 35 miesięcy urlopu wychowawczego. Prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy mają jedynie rodzice samotnie wychowujący dziecko, jeżeli:

1) drugi rodzic dziecka nie żyje,

2) drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,

3) drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

Jeżeli zatem pracownica nie jest osobą samotnie wychowującą dziecko, to może skorzystać z urlopu wychowawczego w maksymalnym wymiarze 35 miesięcy. Ponieważ mąż pracownicy nie będzie korzystał z urlopu wychowawczego, przypadająca mu część urlopu (1 miesiąc) nie zostanie wykorzystana.

We wniosku o urlop wychowawczy pracownica powinna więc wpisać, że wnioskuje o udzielenie urlopu w wymiarze 35 miesięcy, tj. od 29 lutego 2016 r. do 28 stycznia 2019 r.

Katarzyna Pietruszyńska,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 4.01.2016 r.