Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Jaka Polska Norma reguluje dobór odzieży roboczej chroniącej przed odpryskami przy obróbce metali?

Odpowiedź

Normy, które regulują kwestie odzieży ochronnej chroniącej np. przed odpryskami przy obróbce metalu to:

1) PN-EN ISO 11612:2011 - wersja polska - Odzież ochronna - Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem (zakres: w niniejszej normie międzynarodowej określono wymagania dla wyrobów odzieżowych wykonanych z elastycznych materiałów, zaprojektowanych w celu ochrony ciała użytkownika, z wyjątkiem jego rąk, przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem. Dla ochrony głowy i stóp użytkownika jedynymi produktami objętymi zakresem niniejszej normy są getry, kaptury i osłony na buty. Jednakże w odniesieniu do kapturów nie zostały podane wymagania dla osłon twarzy i środków ochrony układu oddechowego. Wymagania skuteczności podane w niniejszej normie odnoszą się do wyrobów odzieżowych, które mogą być noszone w szerokim zakresie docelowego użytkowania, w sytuacji, gdy jest potrzebne zastosowanie odzieży z właściwościami ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia i gdy użytkownik może zostać narażony na promieniowanie cieplne, ciepło konwekcyjne lub kontaktowe, lub rozpryski stopionego metalu. Niniejszej normy nie stosuje się do odzieży ochronnej określonej w innych normach międzynarodowych, takiej jak odzież przeznaczona dla strażaków i odzież do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych).

2) PN-EN 348:1994 - wersja polska - Odzież ochronna - Metoda badań - Wyznaczanie odporności materiałów na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu (zakres: podano sposób badania zachowania się materiałów elastycznych stosowanych do produkcji odzieży ochronnej, na którą działają rozpryski płynnego metalu. Opisano urządzenia badawcze. Określono: sposób pobierania próbek, warunki badania, sposób przygotowania i ustawienia pręta metalowego, dokładność pomiarów oraz treść protokółu badań. Zamieszczono 6 rysunków urządzeń i próbki).

3) PN-EN ISO 9185:2009 - wersja polska - Odzież ochronna - Ocena odporności materiałów na działanie rozprysków stopionego metalu (zakres: określono metodę oceny odporności materiałów przeznaczonych na odzież ochronną na działanie rozprysków płynnego metalu. Zwrócono uwagę na to, że właściwa odporność materiałów na rozpryski ciekłego metalu nie gwarantuje właściwej odporności na kontakt z cząsteczką stałą (żużel) co może mieć miejsce w czasie procesu).

Uzasadnienie

W myśl art. 2376 § 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm) - dalej k.p. pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Pracodawca jest także obowiązany dostarczać środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. Przez odrębne przepisy należy rozumieć m.in.: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) - dalej r.ś.o.i. Zgodnie z art. 2379 § 2 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.

W załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. określono szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej. W § 4 załącznika nr 2 r.b.h.p. wskazano, że w zależności od stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy każdego pracownika i skuteczności działania środków ochrony indywidualnej - pracodawca powinien określić warunki stosowania środków ochrony indywidualnej, a w szczególności czas i przypadki, w których powinny być używane. Zgodnie z § 6 załącznika nr 2 r.b.h.p. środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z wyłączeniem szczególnych i wyjątkowych sytuacji - zgodnie z instrukcją przekazaną przez pracodawcę. W razie potrzeby - w celu zapewnienia właściwego używania środków ochrony indywidualnej - pracodawca powinien zorganizować pokazy używania tych środków. Instrukcja, o której mowa powyżej, powinna być zrozumiała dla pracowników oraz powinna określać sposoby używania środków ochrony indywidualnej, ich kontroli i konserwacji. Pracodawca określając zasady użytkowania danego środka ochrony indywidualnej przez pracownika, w tym wykonywanie kontroli i konserwacji, powinien korzystać z instrukcji uzyskanej od producenta danego środka ochrony indywidualnej. W tabeli nr 2 załącznika nr 2 r.b.h.p. określono "Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej", np. odzieży ochronnej.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 26 września 2014 r.

Data publikacji: 14 października 2014 r.