Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Przepisy prawa pracy nie zobowiązują bezpośrednio pracodawcy do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy obcym pracownikom wykonującym pracę na terenie jego zakładu pracy. Co do zasady za stan bhp, w tym szkolenia i badania wobec pracowników odpowiada ich pracodawca. Nie można wykluczyć jednak odpowiedzialności cywilnoprawnej pracodawcy, na którego terenie odbywa się proces pracy za szkodę, którą poniósłby taki pracownik. Z tych względów pracodawca może wymagać od kontrahenta oświadczenia, że w stosunku do swoich pracowników zrealizował wynikające z przepisów prawa pracy obowiązki. W przypadku jeżeli chciałby uzyskać dla potwierdzenia powyższego dokumenty pracownicze, zastosowanie znajdą przepisy ustawy z  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) - dalej u.o.d.o. Dokumentacja pracownicza prowadzona przez pracodawcę, której część składową stanowią m.in. zaświadczenia o odbytych szkoleniach bhp, orzeczenia lekarskie i zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach niezbędnych do wykonywania pracy, stanowi zbiór danych w rozumieniu art. 7 u.o.d.o., którego administratorem jest pracodawca. Pozyskiwanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie i udostępnianie danych o pracownikach stanowi, zgodnie z art. 7 pkt 2 u.o.d.o., ich przetwarzanie. Jest ono dopuszczalne tylko w okolicznościach ściśle określonych w rozdziale 3 u.o.d.o. Przede wszystkim, zgodnie z art. 23 ust. 1 u.o.d.o., przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Dowiedz się więcej z książki
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Aby pracodawca będący jednocześnie administratorem danych mógł je udostępnić na rzecz innego podmiotu, musi posiadać jedną ze wskazanych podstaw do udostępnienia danych.
Podstawą do udostępnienia danych osobowych w omawianym zakresie może być m.in. art. 208 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) - dalej k.p., zgodnie z którym w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:
1) współpracować ze sobą,
2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bhp wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników,
4) informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.
Ponadto, stosownie do art. 207 § 2 pkt 1 k.p., pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a co za tym idzie musi również zadbać o to, żeby wykonywanie pracy przez innych pracowników lub podwykonawców nie stwarzało bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia dla jego pracowników.
Udostępnianie danych w omawianym zakresie może nastąpić również za zgodą osoby, której te dane dotyczą. Zgoda taka powinna być wyraźna (najlepiej wyrażona w formie pisemnej) i obejmować zakres danych, które mogą być przekazane, oraz wskazywać podmiot będący ich odbiorcą.
Coraz częstszą praktyką jest również zawieranie umów jedynie z takimi podwykonawcami, którzy mają wdrożony u siebie system zarządzania bhp np. według normy PN-N-18001 lub OHSAS 18001. W takim przypadku można zlecić przeprowadzenie audytu na zgodność z powyższymi normami, który m.in. obejmuje zagadnienia dotyczące profilaktycznych badań lekarskich, szkoleń w dziedzinie bhp, kompetencji i uprawnień oraz oceny ryzyka zawodowego. Można też oprzeć się na wynikach audytu przeprowadzonych przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), która certyfikowała danego podwykonawcę.