Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Jak zapoznać poszkodowanego z protokołem powypadkowym, jeśli przebywa na zwolnieniu lekarskim?

Odpowiedź:

W przypadku, gdy poszkodowany przebywa na zwolnieniu lekarskim i ze względu na stan zdrowia (np. ograniczoną możliwość poruszania się) nie może lub nie chce stawić się w zakładzie pracy w celu podpisania protokołu, zespół powypadkowy, związany terminami wynikającymi z przepisów prawa, powinien udać się do poszkodowanego i tam dopełnić formalności.

Uzasadnienie:

Stosownie do postanowień art. 234 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) - dalej k.p. w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Definicja wypadku przy pracy, określona w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) – dalej u.u.w. stanowi, że za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) – dalej r.u.o.p.w.

W myśl § 4 r.u.o.p.w. okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy, który zgodnie z § 7 ust. 1 r.u.o.p.w., niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku jest obowiązany przystąpić do ustalenia jego okoliczności i przyczyn. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, zgodnie z § 9 ust. 1 r.u.o.p.w., zespół powypadkowy ma obowiązek sporządzić – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298).

Zgodnie z § 11 ust. 1 r.u.o.p.w. po sporządzeniu protokołu powypadkowego, a przed jego zatwierdzeniem przez pracodawcę, zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać z jego treścią poszkodowanego. Ma to na celu umożliwienie mu wniesienia ewentualnych uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół jest obowiązany pouczyć poszkodowanego.

W przypadku, gdy poszkodowany przebywa na zwolnieniu lekarskim, zespół powypadkowy związany terminami wynikającymi z przepisów r.u.o.p.w. (w szczególności 5-dniowym terminem przekazania pracodawcy protokołu do zatwierdzenia), powinien skontaktować się z poszkodowanym i umówić na dopełnienie tej formalności. Jeżeli doznał on urazów uniemożliwiających przyjazd do zakładu pracy (np. przebywa w szpitalu lub w domu ze złamaną nogą), nie ma żadnych przeciwwskazań, aby umówić się z nim i właśnie tam zapoznać z treścią protokołu. Innym rozwiązaniem może być przekazanie protokołu – po uprzednim ustaleniu tego z pracownikiem – jego współpracownikowi, z którym utrzymuje on relacje na płaszczyźnie nie tylko służbowej, ale i prywatnej, aby dostarczył, a następnie odebrał podpisany protokół powypadkowy. Na podobnej zasadzie można przekazać protokół członkowi rodziny poszkodowanego (rodzicowi, małżonkowi, dziecku itp.), z którym można umówić się np. za pośrednictwem poszkodowanego. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu żadne z powyższych rozwiązań nie może zostać wykorzystane (pracownik mieszka w innej, odległej miejscowości, nie ma rodziny, nikt ze współpracowników nie utrzymuje z nim pozasłużbowych relacji itp.), to pracodawcy pozostaje skorzystanie z usług firmy kurierskiej, która z dnia na dzień dostarczy dokumenty w każdy rejon kraju, a następnie zwróci je do siedziby pracodawcy.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 3 listopada 2014 r.