Pracownik 24 grudnia wykonywał pracę na polecenie pracodawcy pomimo tego, że dzień ten był dla niego dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę.
Czy w tej sytuacji należy wypłacić pracownikowi nadgodziny i w jakiej wysokości 100% czy 50%?

W opisanym przypadku pracodawca powinien wypłacić pracownikowi za każdą godzinę pracy normalne wynagrodzenie wraz ze 100% dodatkiem.
Pracę 24 grudnia należy traktować jako pracę przekraczającą przeciętny tygodniowy wymiar czasu pracy.

 
Pracą w godzinach nadliczbowych może być praca przekraczająca tygodniową, uśrednioną w przyjętym okresie rozliczeniowym normę czasu pracy, a także przekroczenie przeciętnej pięciodniowej normy czasu pracy. Wykładnia art. 130 § 2 i 3 w zw. z art. 151 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r., zgodnie z którą święta i okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy przypadające w okresie rozliczeniowym obniżają wymiar czasu pracy w tym okresie (art. 130 § 2 i 3 k.p.) i w konsekwencji pracą w godzinach nadliczbowych jest praca pracownika wykonywana ponad ten obniżony wymiar, mieści się w granicach uprawnionej wykładni (wyrok SN z 10 czerwca 2008 r., I BP 54/07, niepubl.).
Od 1 stycznia 2004 r. za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub święto będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy lub 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określone powyżej.
100% dodatek przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach przekraczających normę dobową, za które pracownikowi przysługuje prawo do 50% dodatku (art. 1511 § 2 k.p.).