Odpowiedź:

Wynagrodzenie należne za czas przepracowany we wrześniu należy wyliczyć według trzech zasad.
Zgodnie z informacją przedstawioną w treści pytania, zatrudniona została przywrócona do pracy z dniem 4 września 2016 r. W związku z tym, wynagrodzenie za okres od 1 do 2 września (zakładając, że 3 września jest dniem wolnym od pracy) należy wyliczyć w oparciu o § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 289 z z późn. zm.) – dalej r.s.u.w., który stanowi, że przy ustalaniu wynagrodzenia za okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia - art. 362 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) – dalej k.p. – stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Z kolei wynagrodzenie za okres przypadający po przywróceniu do pracy (od 4 do 26 września) oblicza się tak, jak dla zatrudnionego w trakcie miesiąca, czyli zgodnie z § 12 r.s.u.w., w myśl którego, w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia – miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Ponieważ od 27 do 30 września pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim, trzeba się również odwołać do § 11 r.s.u.w., zgodnie z którym, w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 k.p./zasiłek, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
Reasumując, aby wyliczyć pobory brutto przysługujące za wrzesień pracownicy, o której mowa w pytaniu, należy:
1. za okres zwolnienia ze świadczenia pracy od 1 do 2 września wyliczyć wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy (§ 5 ust. 2 pkt 1 r.s.u.w.),
2. za okres od 4 do 30 września obliczyć wynagrodzenie według godzin przepracowanych (§ 12 r.s.u.w.),
3. zsumować kwoty wynagrodzeń ustalone zgodnie z pkt 1 i 2 (taką pensję zatrudniona otrzymałaby, gdyby nie chorowała),
4. wyliczyć tę część wynagrodzenia, która przypada na dni zwolnienia lekarskiego, poprzez podzielenie wynagrodzenia miesięcznego (wynikającego z umowy o pracę) przez 30 i pomnożenie przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu ZUS ZLA, czyli od 27 do 30 września, a więc przez 4 dni (§ 11 r.s.u.w.),
5. obliczyć wynagrodzenie brutto za czas pracy we wrześniu odejmując od wynagrodzenia pkt 3 wynagrodzenie pkt 4.
Należy oczywiście pamiętać, że ponadto pracownicy przysługuje wynagrodzenie chorobowe/zasiłek za okres od 27 do 30 września.

Magdalena Skalska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Odpowiedzi udzielono  28.10.2016 r.
 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami