Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czy w przypadku wypłaty zasiłku wypadkowego dla zleceniobiorcy, u którego nastąpiło ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku z uzyskaniem przychodu z kontraktu menedżerskiego przekraczającego limit 30- krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, należy, ustalając podstawę wymiaru zasiłku, przyjąć przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe czy też przychód pomniejszony wyłącznie o wysokość potrąconych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (pobranych do czasu nieprzekroczenia rocznego limitu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego)?

Odpowiedź:

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego stosuje się odpowiednio przepisy u.ś.p., co oznacza, że w przypadku zleceniobiorcy w tej podstawie wymiaru uwzględnia się przychód w postaci kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na jego ubezpieczenie wypadkowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1242 z późn. zm.) – dalej u.u.s.w.p., przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, podstawy wymiaru i jego wysokości, a także przy jego wypłacie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 159 z późn. zm.) – dalej u.ś.p., z uwzględnieniem przepisów u.u.s.w.p. Oznacza to, że w przypadku zleceniobiorcy – zgodnie z art. 7 u.u.s.w.p. w zw. z 48 ust. 1 u.ś.p. - podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy wskutek wypadku przy pracy (choroby zawodowej). Dla potrzeb ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego pod pojęciem "przychodu" – zgodnie z art. 7 u.u.s.w.p. w zw. z art. 3 pkt 4) u.ś.p. – rozumie się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe ubezpieczonego niebędącego pracownikiem (np. zleceniobiorcy), po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w przypadku zleceniobiorcy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego uwzględnia się przychód w postaci kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na jego ubezpieczenie wypadkowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe. Nie zmienia tego okoliczność, iż zleceniobiorca osiągnął roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Piotr Kostrzewa,

autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 4.03.2016 r.