Odpowiedź:

Do czasu pracy w podróży służbowej zalicza się przede wszystkim czas realnego wykonywania zadania będącego jej celem.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 77(5) ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z poźn. zm.) – dalej k.p., podróżą służbową jest wykonywanie przez pracownika zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. Zgodnie natomiast z art. 128 § 1 k.p. czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Podróż służbowa jest zatem czasem pracy o tyle, o ile pracownik podczas tejże podróży wykonywał pracę.

Co do zasady czas podróży służbowej nie jest więc czasem pracy pracownika. Od reguły tej został ustalony jednak wyjątek. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2005 r. (II PK 265/04, OSNP 2006/5-6/76), czas podróży służbowej zaliczany jest do czasu pracy, o tyle, o ile przypada w harmonogramowych godzinach pracy pracownika. W pozostałych przypadkach czas podróży służbowej przypadający poza harmonogramowe godziny pracy pracownika nie jest zaliczany do jego czasu pracy.

Uwaga! Jak powyżej wskazano do czasu pracy pracownika zalicza się czas faktycznego wykonywania zadania służbowego. Jeżeli zatem pracodawca polecił jednemu pracownikowi np. dowiezienie drugiego pracownika na miejsce delegacji, czas wykonywania tego polecenia powinien być wliczany do czasu pracy pracownika.

Takie stanowisko potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 1979 r., (I PKN 30/79, OSNCP 1979/10/202) w którym Sąd stwierdził, iż jeżeli jedynym celem podróży jest przewóz pracowników i pracownikowi umysłowemu zlecono - poza godzinami normalnej pracy – dodatkowe obowiązki kierowcy, czas przejazdu w tej sytuacji oznacza jednocześnie czas pracy. W takiej sytuacji czas całej podróży służbowej zaliczany jest do czasu pracy pracownika.

Jeżeli jednak fakt odbywania przez pracownika podróży samochodem służbowym nie łączył się z wyraźnym poleceniem pracodawcy dowiezienia drugiego pracownika na miejsce delegacji, czas ten nie podlega zaliczeniu do czasu pracy pracownika kierującego samochodem.

Czasem pracy w przypadku wskazanym w pytaniu będzie, zatem jedynie czas faktycznego wykonywania przez pracownika pracy w dniu wyjazdu w delegację (tj. praca w harmonogramowych godzinach pracy) oraz czas przypadający na harmonogramowe godziny pracy w dniach kolejnych wraz z czasem faktycznego wykonywania pracy w tych dnach.

Joanna Kaleta

Odpowiedzi udzielono 16.11.2015 r.