Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pracownik zatrudniony od 1 czerwca 2015 r. w dniu 29 czerwca porzucił pracę (oświadczył kierownikowi, że opuszcza stanowisko pracy). Pracodawca po zasięgnięciu opinii związków zawodowych wysłał do pracownika informację za potwierdzeniem odbioru, iż rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Pracownik nie odbiera korespondencji.

Jak prawidłowo określić czas nieobecności w pracy?

W miesiącu czerwcu dzień 29 i 30 oznaczono okresem nieobecności nieusprawiedliwionej.

Czy okres nieobecności w lipcu - do chwili wystawienia świadectwa pracy można nazwać nieobecnością usprawiedliwioną niepłatną, czy nieobecnością nieusprawiedliwiona niepłatną?

Odpowiedź:

Okres nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika powinien być liczony do momentu złożenia przez pracodawcę oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia. Jeżeli pracownik nie odbiera świadectwa pracy niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy, wówczas pracodawca powinien w terminie 7 dni doręczyć pracownikowi świadectwo pracy drogą pocztową.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 52 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest uprawniony do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z pracownikiem, który dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Za takie działanie należy uznać opuszczenie stanowiska pracy, co stanowi nieusprawiedliwioną nieobecność pracownika.

Wobec tego, że pracownik nie odbiera korespondencji, nie jest w stanie zapoznać się z treścią oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem SN oraz poglądami doktryny, w przypadku, gdy pracownik zaniecha odebrania oświadczenia pracodawcy, wówczas należy przyjąć, że pracownik zapoznał się z jego treścią w ostatnim dniu, w którym istniała możliwość odebrania korespondencji z placówki pocztowej.

W wyniku rozwiązania stosunku pracy, pracodawca staje się zobligowany do wydania pracownikowi z urzędu świadectwa pracy. Czynność ta powinna nastąpić niezwłocznie. Jeżeli jednak, nie ma możliwości natychmiastowego wydania świadectwa pracy z powodu niestawiennictwa pracownika, wówczas pracodawca jest zobligowany nie później niż w terminie 7 dni przesłać świadectwo pracy pracownikowi za pośrednictwem poczty albo doręczania go w inny sposób - § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.) – dalej r.ś.p.

Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia wiąże się z brakiem okresu wypowiedzenia, w którym pracownik co do zasady jest zobowiązany do kontynuowania stosunku pracy w okresie wypowiedzenia. Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Wówczas pracownik nie ma obowiązku stawienia się w zakładzie pracy. 

Agata Kamińska,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 27.07.2015 r.