Firma oferuje pracownikom nieodpłatne świadczenia w postaci opieki medycznej. Wartość tych świadczeń podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych i wszystkim składkom ZUS. Jak to świadczenie powinno być rozliczone (jakie składki i z jakim kodem tytułu ubezpieczenia) u pracownicy, która przebywa na urlopie wychowawczym (bez prawa do zasiłku), a składki (tylko emerytalna, rentowa i zdrowotna) finansuje budżet państwa?
Czy świadczenie to w okresie ww. urlopu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Przychód ze stosunku pracy osiągnięty przez pracownika w okresie przebywania na urlopie wychowawczym, stanowiący podstawę wymiaru składek, powinien być rozliczony w raporcie ZUS RCA z kodem 01 10 XX złożonym za miesiąc, w którym ten przychód powstał. Ponieważ pracownik podlega wszystkim ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu należy potrącić od tego przychodu składki na te ubezpieczenia.
Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym - z uwagi na zawieszenie wzajemnych obowiązków pracownika i pracodawcy - nie jest uważana za pracownika w świetle przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.). Najdobitniej świadczy o tym okoliczność, że na mocy art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy przebywanie na urlopie wychowawczym stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.
Osoba korzystająca z urlopu wychowawczego, która nie posiada ustalonego prawa do emerytury lub renty bądź innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych (np. działalności gospodarczej), powinna być zgłoszona do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tego tytułu. Zgłoszenia tego dokonuje się poprzez złożenie za miesiąc, w którym pracownica rozpoczęła urlop wychowawczy, raportu ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 XX. Jednocześnie za okres przebywania na urlopie wychowawczym pracodawca zobowiązany jest składać raport ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX.
W przypadku gdy w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym pracownica osiągnie przychód ze stosunku pracy, który stanowi podstawę wymiaru składek, pracodawca zobowiązany jest rozliczyć składki (tj. składki na wszystkie ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne) należne od tego przychodu w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX. Raport ten należy złożyć za miesiąc, w którym pracownica osiągnęła przedmiotowy przychód ze stosunku pracy.