Odpowiedź:

Rozliczenie w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA nienależnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika sprawia, że nieprawidłowa jest również kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne tego pracownika wykazana w tym samym raporcie. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracownika pomniejsza się bowiem m.in. o składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe sfinansowane ze środków tego pracownika.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s., roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, które podlegają tym ubezpieczeniom obowiązkowo lub dobrowolnie, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W związku z powyższym, na mocy art. 19 ust. 5 u.s.u.s. płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczać i przekazywać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Jeżeli więc płatnik składek pomimo osiągnięcia przez pracownika rocznej podstawy wymiaru składek nadal oblicza, rozlicza i opłacanie za niego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to dochodzić do opłacenia nienależnych składek na przedmiotowe ubezpieczenia.
Stosownie do art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) – dalej u.ś.o.z., podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które zostały sfinansowane ze środków pracownika, pomniejszają podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne tego pracownika. Jeżeli więc w następstwie przekroczenia przez pracownika rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA pracodawca wykazał nienależne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to nieprawidłowa powinna być również wykazana w tym raporcie podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i kwota składki na to ubezpieczenie. Powinna ona bowiem zostać pomniejszona m.in. o kwotę nienależnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które zostały potrącone z wynagrodzenia pracownika.

Piotr Kostrzewa,
autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Odpowiedzi udzielono  24.10.2016 r.
 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami