Pytanie pochodzi z publikacji Serwis HR

Zgodnie z art. 132 §1 k.p. pracownikowi przysługuje 11h nieprzerwanego odpoczynku, który może być tylko w wyjątkowych chwilach skrócony, lecz zrównoważony najpóźniej w 14. dobie. Przez równoważenie odpoczynku zostaje skrócony pracownikowi czas pracy, co może spowodować obniżenie jego wynagrodzenia. Udzielenie równoważnego odpoczynku nie może powodować obniżenia wynagrodzenia.

Czy pracownik powinien za ten czas otrzymać normalne wynagrodzenie czy wynagrodzenie takie jak za przestój?

Jak powinno się zaznaczyć ten składnik na liście płac?

Odpowiedź:

Zrównoważenie dobowego odpoczynku nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 132  ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – dalej k.p., pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Naruszenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. Należy jednak pamiętać, że niezapewnienie zatrudnionemu 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego może nastąpić tylko w wymienionych okolicznościach. Skrócenie go w innych przypadkach stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym i podlega karze grzywny 1000 zł do 30.000 zł (art. 281 pkt 5 k.p.). Nawiązując do pytania, jeżeli naruszenie odpoczynku dobowego nastąpiło z przyczyn dozwolonych przepisami, należy pracownikowi udzielić równoważnego okresu odpoczynku do końca okresu rozliczeniowego (przepisy k.p. nic nie mówią – wbrew temu, co wskazano w treści pytania – o równoważeniu odpoczynku najpóźniej w 14. dobie). Będzie to przyczyną niedopracowania godzin do wymiaru dobowego, jednak nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia przysługującego zatrudnionemu za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Dotyczy to zarówno pracownika wynagradzanego stałą płacą miesięczną, jak również według stawki godzinowej.

Co się zaś tyczy listy płac, to w odniesieniu do omawianej kwestii nie ma potrzeby zaznaczania na niej żadnego składnika wynagrodzenia, bo go nie ma. Pracownik powinien otrzymać „normalne” pobory za przepracowany miesiąc (zakładając oczywiście, że poza godzinami zrównoważonego odpoczynku przez pozostałą część miesiąca świadczył pracę). Natomiast w grafiku czasu pracy zatrudnionego lub na jego liście obecności za dany dzień należy oznaczyć liczbę godzin oddanego odpoczynku np. ZO – 3 godziny.

Magdalena Skalska, autorka współpracuje z publikacją Serwis HR

Odpowiedzi udzielono 7.09.2015 r.