Jak dokładnie należy skorygować RCA (za miesiąc luty 2008 r.), jeżeli błąd tkwił w kodzie tytułu ubezpieczenia: powinno być 011000 a było 011010.
Jak przeprowadzić korektę?

Jeżeli płatnik składek złożył w ZUS raport ZUS RCA z błędnym kodem tytułu ubezpieczenia, to błąd ten powinien skorygować składając w ZUS "zerowy" raport ZUS RCA z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia. Jednocześnie płatnik składek powinien złożyć w ZUS raport ZUS RCA z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia.

Zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.) - dalej u.s.u.s., jeżeli zachodzi konieczność korekty danych zawartych w złożonym w ZUS imiennym raporcie miesięcznym (np. raporcie ZUS RCA), wynikająca ze stwierdzenia w nich nieprawidłowości przez płatnika składek lub ZUS, płatnik składek ma obowiązek przekazać do ZUS imienny raport miesięczny korygujący w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe dane. Z art. 41 ust. 7a u.s.u.s. wynika, że co do zasady płatnik składek raport korygujący powinien złożyć w ZUS w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.

W przypadku, gdy zawarta w raporcie ZUS RCA nieprawidłowość polega na tym, że zamiast kodu tytułu ubezpieczenia 01 10 00 został wykazany kod tytułu ubezpieczenia 01 10 10, płatnik składek powinien ją skorygować poprzez "wycofanie" raportu ZUS RCA z nieprawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia. Oznacza to, że płatnik składek powinien złożyć raport ZUS RCA z błędnym kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 10, a w polach przeznaczonych na wykazanie podstawy wymiaru i kwot składek należy wpisać "0,00". Jednocześnie płatnik składek powinien złożyć w ZUS raport ZUS RCA z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia, tj. 01 10 00. Należy dodać, że oba raporty ZUS RCA należy dołączyć do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA - złożonej podobnie jak raporty ZUS RCA - z wyższym numerem identyfikatora. Obowiązek złożenia deklaracji rozliczeniowej w takim przypadku wynika z art. 47 ust. 3 u.s.u.s.

Jan Kowalski jest pracownikiem spółki z o.o. Spółka z o.o. składając raport ZUS RCA za Jana Kowalskiego za wrzesień 2008 r. wykazała w nim błędny kod tytułu ubezpieczenia, tj. zamiast kodu 01 10 00 wykazał kod 01 10 10. W celu skorygowania tego błędu spółka z o.o. przekazała do ZUS następujące dokumenty rozliczeniowe:
deklarację rozliczeniową ZUS DRA z identyfikatorem deklaracji 02/09/2008,
"zerowy" raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 10 oraz identyfikatorem raportu 02/09/2008,
raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 00 oraz identyfikatorem raportu 02/09/2008.