Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

W przypadku dokumentacji szkolenia bhp, na którą składają się m.in.:
1) programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk,
2) dzienniki zajęć,
3) protokoły przebiegu egzaminów,
4) rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia
- brak jest wymagań prawnych regulujących okres jej przechowywania. Należy jednak przyjąć, że dokumentacja powinna być przechowywana co najmniej przez okres ważności szkolenia, któremu był poddany pracownik.
Jedynie wobec odpisu zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia bhp istnieje obowiązek, by zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.), wspomniany odpis znalazł się w części B akt osobowych (tj. zbiorze dokumentów dotyczących nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia), których okres przechowywania wynosi 50 lat od zakończenia pracy przez pracownika.
Zgodnie z art. 94 pkt 9b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.