Nowe rozporządzenie ma zastąpić dotychczasowe, z 1983 r., które regulowało te kwestie. Jest to akt wykonawczy do ustawy z 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Została ona uchylona przez ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadzającą reformę emerytalną w Polsce, ale zdecydowano, że rozporządzenie to będzie obowiązywało nadal.

Teraz przyszedł czas na zmiany. Jeszcze obecnie wniosek o świadczenia emerytalno-rentowe musi być złożony na papierze. Projekt rozporządzenia przewiduje  nowy sposób komunikowania się w tych sprawach z ZUS: przez Internet. Nie będzie do tego potrzebny bezpieczny podpis elektroniczny. Nowa ścieżka dostępu do ZUS ma zacząć obowiązywać od przyszłego roku, ale już teraz ZUS przygotowuje się do nowej usługi i pracuje nad odpowiednią platformą. Na stronie internetowej ZUS będzie dostępny specjalny formularz umożliwiający złożenie odpowiedniego wniosku.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że wniosek będzie można złożyć zarówno przez Internet jak i w formie papierowej. Papierowe dokumenty będą skanowane i po opatrzeniu poświadczeniem autentyczności zamieszczane w formacie PDF w systemie. Dzięki temu wnioskujący będzie mógł przeglądać akta online. ZUS przydzieli użytkownikom indywidualny login i hasło.

Według projektu, za pomocą zusowskiej platformy będzie można złożyć wnioski o przyznanie świadczeń: emerytury i renty, renty rodzinnej, dodatku pielęgnacyjnego z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji oraz zasiłku pogrzebowego.

Rozporządzenie przewiduje, że jeśli ubezpieczony chce złożyć przez Internet wniosek o emeryturę, a jedynym warunkiem jej przyznania jest osiągnięcie wieku emerytalnego, to powinien to uczynić co najmniej na 30 dni przed osiągnięciem tego wieku.

Zainteresowany zgłaszający wniosek o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy powinien przedstawić szereg dokumentów stwierdzających jego dane, okresy zatrudnienia,  stan zdrowia, wysokość wynagrodzenia, dochodu, a jeśli ma to być emerytura z zagranicy – okoliczności niezbędne do ustalenia świadczeń z instytucji zagranicznych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Projekt zawiera jednak mniej barier biurokratycznych. Ubezpieczony nie będzie musiał składać powyższych dokumentów, jeśli jego konto w ZUS będzie zawierało dane pozwalające na ustalenie prawa i wysokości świadczenia. Nie będzie musiał też przedstawiać różnych zaświadczeń o wysokości osiąganych dochodów, jeśli wcześniej złożył je w ZUS w celu ustalenia kapitału początkowego lub obliczenia wysokości świadczeń przysługujących na podstawie innych przepisów.

Możliwość przekazywania wniosków drogą elektroniczną będzie dotyczyła również instytucji zagranicznych właściwych do zabezpieczenia społecznego. Wniosek i inne dowody otrzymane z tych instytucji w formie elektronicznej będą uznawane za równoważne z oryginalnym wnioskiem i dokumentami wymaganymi w postępowaniu i nie będzie potrzeby dodatkowo ich poświadczać.