Fragment komentarza z Serwisu BHP.

1. Ramowy program szkolenia wstępnego stanowiskowego - instruktażu stanowiskowego
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:
a) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
b) wiedzy i umiejętności dotyczących ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i warunkach awaryjnych,
c) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.
Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach pracowników magazynu materiałów niebezpiecznych. Szkolenie jest przeznaczone także dla pracowników przenoszonych na takie stanowisko oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany organizacji stanowisk pracy lub zmiany narzędzi, maszyn i innych urządzeń.
Sposób realizacji szkolenia:
Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu – na stanowisku pracownika magazynu materiałów niebezpiecznych, na podstawie szczegółowego programu szkolenia.
Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:
a) rozmowa wstępna, pokaz i objaśnienie przez osoba kierującą pracownikami całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
b) próbne wykonanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez osoba kierującą pracownikami sposobów wykonywania pracy,
c) samodzielna praca pod nadzorem osoba kierującą pracownikami,
d) sprawdzenie i ocena przez osoba kierującą pracownikami sposobu wykonywania pracy przez pracownika.
Szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika magazynu materiałów niebezpiecznych.
Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.