Chcemy zatrudnić pracownika na stanowisku specjalista ds. BHP na 1/3 etatu.
Czy w stosunku do niego możemy ustalić indywidualny rozkład czasu pracy, np. czy można wskazać, że będą to 2 dni pracy w tygodniu, ale np. w jednym tygodniu byłby to czwartek i piątek a w kolejnym tygodniu np. wtorek i środa, a w kolejnym jeszcze inne?
Czy można taki rozkład ustalić i jak to zapisać?

Tak, jest prawna możliwość wprowadzenia indywidualnego rozkładu czasu pracy opisanego w pytaniu.


Jeśli pracownik pracuje w różnych dniach i porach, to pracodawca może opracować dla niego indywidualny rozkład czasu pracy.
Pracodawca na pisemny wniosek pracownika może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty - art. 142 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p.
Przepisy k.p. wyraźnie pozbawiają pracodawcę możliwości swobodnego ustalania indywidualnych rozkładów czasu pracy poszczególnym pracownikom bez ich zgody. Taki właśnie cel pełni wymóg złożenia przez pracownika wymienionego wyżej wniosku w formie pisemnej. Indywidualny rozkład czasu pracy odnosi się zawsze do systemu czasu pracy, w którym pracownik jest zatrudniony.
Zmiana indywidualnego rozkładu czasu pracy nieokreślonego w umowie odbywa się za porozumieniem pracodawcy z pracownikiem, wchodząc w życie od momentu ustalonego w takim porozumieniu.