Dla wynagrodzeń wypłaconych od 1 lipca 2007 r. zmieniła się wysokość składki rentowej. Obecnie wynosi ona 3,5% dla pracownika.
Jak w chwili obecnej powinna wyglądać kwota wolna od potrąceń komorniczych na pokrycie należności innych niż alimentacyjne? Czy dokonując potrąceń komorniczych z wynagrodzeń za czerwiec wypłaconych 10 lipca 2007 r. powinna być przestrzegana taka sama kwota wolna jak było to przed zmianą?

Zmiana składki rentowej wpłynęła na zmianę kwoty bez potrąceń.
Zgodnie z art. 871 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
- minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
- 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
- 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych.

Skoro w przepisie powyższym jest mowa o minimalnym wynagrodzeniu po odliczeniu podatku i składek, to zmiana wysokości podatku lub składek z automatu spowoduje zmianę wysokości kwoty bez potrąceń.
Minimalne wynagrodzenie wynosi obecnie 936 zł, co po potrąceniu podatku i składek daje kwotę 697,95 zł (75% tej kwoty stanowi 523,46 zł, 90% tej kwoty stanowi 628,16 zł).