Podatnik zatrudnia osobę na umowę o pracę na 1/2 etatu. Wymiar urlopu dla tego pracownika to 26 dni. W styczniu 2017 r. porozumieniem stron została rozwiązana umowa o pracę. 

Pytania pochodzą z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi?

Czy są to 3 dni po 8 godzin, czy 2 dni po 8 godzin?

Czy w świadectwie pracy wpisuje się godziny 4-godzinne czy 8-godzinne?

Za pracę w styczniu 2017 r. pracownikowi przysługują 2 dni urlopu wypoczynkowego.

Jak stanowi art. 154 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – dalej k.p. wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

- 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

- 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w art. 154 § 1 k.p.; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Zgodnie z art. 1551 § 1 k.p., w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. Urlop u kolejnego pracodawcy przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego lub do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca (art. 1552a § 2 k.p.). Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 1553 § 1 k.p.).

Udzielanie urlopu pracownikowi niepełnoetatowemu odbywa się na ogólnych zasadach, tj. urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu należy przeliczyć na 8 godzin (art. 1542 k.p.).

Ustalając w oparciu o powyższe zasady uprawnienia urlopowe pracownika, należy stwierdzić, że jeśli będąc uprawnionanym do 26 dni urlopu pracował na 1/2 etatu, przysługiwało mu 13 dni urlopu wypoczynkowego (26 dni x 1/2 = 13 dni). Za pracę w styczniu 2017 r. naliczyć mu zatem należy 2 dni urlopu, co wynika z wyliczenia: (13 dni: 12 miesięcy) x 1 miesiąc = 1,083 dnia. Otrzymany wynik należy zaokrąglić, stąd ostatecznie uzyskujemy liczbę 2 dni urlopu. W przeliczeniu urlop pracownika wynosi zatem 16 godzin (2 x 8 godzin) i taką informację należy ująć w treści wydawanego pracownikowi świadectwa pracy.