Wymogi dotyczące poszczególnych rodzajów urządzeń dotyczące form dozoru i terminów badań technicznych wykonywanych przez inspektorów UDT znajdziesz w załącznikach do rozporządzeń:

– urządzenia ciśnieniowerozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych;
– zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrącychrozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących;
– zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych – rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych;
– urządzenia transportu bliskiegorozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego;
– dźwignikirozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki;
– przenośniki kabinowe i krzesełkowerozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe.

W przepisach znajdują się także wymogi dotyczące rodzajów dokumentacji, jakie powinien dostarczyć producent danego sprzętu do jego prawidłowej eksploatacji oraz dokumentów, które powinien przechowywać użytkownik.

Pamiętaj, że przepisy dotyczące użytkowania maszyn znajdują się także w innych aktach dot. m.in. BHP. Znajdziesz je tutaj >>

Naprawy i modernizacje

Naprawy i modernizacje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu muszą być:

– uzgadniane z UDT,

– wykonywane przez zakłady uprawnione przez UDT/TDT. 

Za pośrednictwem biznes.gov.pl możesz zrealizować usługę nadawania uprawnień zakładom w zakresie wytwarzania, napraw i modernizacji urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów .

Ważne jest także rozróżnienie, co jest naprawą a co np. modernizacją

Modernizacja to zmiana konstrukcji, zastosowanych materiałów lub parametrów technicznych urządzenia w stosunku do pierwotnie ustalonych, która nie jest traktowana jako wytworzenie nowego urządzenia.

Naprawa to przywrócenie urządzenia technicznego do stanu pierwotnego bez wprowadzania zmian parametrów technicznych lub konstrukcyjnych.

Uwagi: Wymiana przez konserwatora części urządzenia technicznego na tożsame nie jest rozumiana jako naprawa.

Uzgodnienie modernizacji i naprawy jest dokonywane na pisemny wniosek zainteresowanego.

Do wniosku powinna być załączona dokumentacja (co najmniej w 2 egzemplarzach).

Dokumentacja techniczna do uzgodnienia modernizacji powinna zawierać:

– ogólny opis urządzenia i zakres jego modernizacji,

– rysunek urządzenia i rysunki elementów umożliwiające ocenę planowanej modernizacji oraz wykazy modernizowanych elementów, schematów, podzespołów, obwodów,

– obliczenia wytrzymałościowe – jeżeli modernizacja wiąże się ze zmianą konstrukcji, materiałów lub parametrów urządzenia;

– wyniki prób i inne dane techniczne umożliwiające sprawdzenie doboru elementów – jeżeli jest to uzasadnione zakresem modernizacji;

– dokumentację techniczno-ruchową lub jej część obejmującą zmiany wynikające z modernizacji,

– wykaz urządzeń zabezpieczających z podaniem ich typów – jeżeli objęte są zakresem modernizacji.

Dokumentacja techniczna do uzgodnienia naprawy:

Urządzeń transportu bliskiego powinna zawierać:

– ogólny opis urządzenia i zakres jego naprawy,

– rysunek urządzenia i rysunki elementów umożliwiające ocenę planowanej naprawy oraz wykazy elementów podlegających procesowi naprawy, schematów, podzespołów, obwodów,

– obliczenia wytrzymałościowe

– wyniki prób i inne dane techniczne umożliwiające sprawdzenie doboru elementów – jeżeli jest to uzasadnione zakresem naprawy;

– dokumentację techniczno-ruchową lub jej część obejmującą zmiany wynikające z naprawy,

– wykaz urządzeń zabezpieczających z podaniem ich typów – jeżeli objęte są zakresem naprawy


Urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych powinna zawierać:

– wykaz zastosowanych specyfikacji technicznych i norm;

– ogólny opis elementu;

– rysunki zestawieniowe, schematy podzespołów, obwodów, itp.;

– opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia wspomnianych schematów;

– obliczenia projektowe;

– wyniki badań przeprowadzonych na etapie projektowania;

– informacje dotyczące badań przewidzianych do wykonania w trakcie produkcji;

– inne informacje wymagane w wymaganiach odniesienia.


Jeżeli modernizacja powinna być poprzedzona naprawą, to zainteresowany może złożyć jeden wspólny wniosek o uzgodnienie modernizacji i naprawy.

Wnioskujący ma obowiązek modernizować lub naprawiać urządzenie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, a po jej wykonaniu wystawić poświadczenie z wykonanych prac podpisane przez osobę odpowiedzialną za modernizację.
Po dokonanej modernizacji lub naprawie inspektor przeprowadza doraźne badanie techniczne urządzenia i wydaje decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji.

Czynności te są płatne. Opłatę oblicza się według obowiązującej ustawowo stawki godzinowej pomnożonej przez liczbę godzin poświęconych na wykonanie tych czynności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 27.11.2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1675), wydane na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym.

Opracowanie: Ewa Saj

Źródło: UDT; www.biznes.gov.pl