Spotkaniu przewodniczył wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, który przypomniał, że celem Zespołu jest ocena wpływu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy na rozwój gospodarki i zwiększenie potencjału polskich przedsiębiorców. Do chwili obecnej Zespołowi udało się opracować kwestionariusze, dla pracodawców i pracowników, na temat dostępnych rozwiązań. Na ich podstawie  przeprowadzono badanie jakościowe, w którym  wypowiedziały się dwie grupy podmiotów: te, które już wprowadziły wydłużone okresy rozliczeniowe oraz losowo wybrane przedsiębiorstwa z bazy REGON – poinformował.

Zobacz także: Elastyczny czas pracy coraz bardziej popularny

 

Jak zaznaczył wicepremier, wyniki badania będą dla Zespołu stanowiły pomoc w ocenie funkcjonujących rozwiązań oraz wypracowaniu rekomendacji zmian w prawie lub innych działań pozalegislacyjnych. – Nasze propozycje mają skutecznie wspierać zarówno właścicieli firm, jak i osoby przez nich zatrudnione – powiedział. 

Powołany 7 listopada 2013 r. Zespół do spraw oceny wpływu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy na wzrost gospodarczy oraz konkurencyjność polskich przedsiębiorców jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki; Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Rady Ochrony Pracy, Głównego Inspektora Pracy, NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Konfederacji „Lewiatan”, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,  Business Centre Club, Związku Rzemiosła Polskiego, Krajowej Izby Gospodarczej, Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.

Dotychczas odbyło się pięć posiedzeń zespołu.