W Niemczech wyłączone jest korzystanie przez cudzoziemców, którzy przybywają na terytorium kraju w celu uzyskania pomocy społecznej lub których prawo pobytu wynika wyłącznie z celu obejmującego poszukiwanie pracy, ze świadczeń z zakresu podstawowego zabezpieczenia („Grundsicherung"), które mają w szczególności na celu zapewnienie ich beneficjentom utrzymania.

Zobacz także: Resort pracy chce powstrzymać wyłudzanie świadczeń

 
Przed Sozialgericht w Lipsku (Niemcy) toczy się spór pomiędzy dwojgiem obywateli rumuńskich, Elisabetą Dano i jej synem Florinem a Jobcenter Leipzig. W przedmiotowej sprawie Jobcenter odmówił przyznania im świadczeń z zakresu podstawowego zabezpieczenia. E. Dano nie wjechała do Niemiec, aby szukać tam pracy i choć ubiega się o świadczenia z zakresu podstawowego zabezpieczenia zastrzeżone dla osób poszukujących pracy, z akt sprawy wynika, że nie stara się ona znaleźć pracy. Nie ma ona żadnego wyuczonego zawodu i nie wykonywała dotychczas pracy zarobkowej ani w Niemczech, ani w Rumunii. Mieszka w Niemczech wraz z synem co najmniej od listopada 2010 r. u siostry E. Dano, która zapewnia im wyżywienie. E. Dano pobiera na rzecz swojego syna zasiłek rodzinny w wysokości 184 EUR, a także zaliczkę z tytułu zasiłku alimentacyjnego w wysokości 133 EUR miesięcznie. Świadczenia te nie są przedmiotem rozpatrywanej sprawy.
W odpowiedzi na pytania Sozialgericht w Lipsku Trybunał orzekł w wyroku, że w odniesieniu do możliwości dostępu do niektórych świadczeń socjalnych, obywatele innych państw członkowskich mogą się domagać równego traktowania z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego tylko, jeśli ich pobyt spełnia przesłanki dyrektywy 2004/38/WE dotyczącej praw obywateli Unii.
 
 
W tym względzie Trybunał przypomniał, że zgodnie z dyrektywą przyjmujące państwo członkowskie nie jest zobowiązane do przyznawania świadczeń pomocy społecznej w ciągu pierwszych trzech miesięcy pobytu.
Gdy czas pobytu jest dłuższy niż trzy miesiące lecz krótszy niż pięć lat, dyrektywa uzależnia prawo pobytu w szczególności od warunku posiadania przez nieaktywne zawodowo osoby własnych wystarczających środków. Dyrektywa dąży w ten sposób do zapobieżenia korzystaniu z systemu opieki społecznej przyjmującego państwa członkowskiego przez obywateli Unii, którzy nie są czynni zawodowo, w celu zapewnienia sobie środków utrzymania. Państwo członkowskie musi mieć zatem możliwość odmówienia przyznania świadczeń socjalnych nieaktywnym zawodowo obywatelom Unii, którzy korzystają ze swobody przemieszczania się jedynie w celu uzyskania pomocy społecznej z innego państwa członkowskiego, podczas gdy nie posiadają wystarczających środków, aby ubiegać się o prawo pobytu.
W tych okolicznościach Trybunał orzekł, że dyrektywa dotycząca praw obywateli Unii oraz rozporządzenie nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie stoją na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które wyłącza korzystanie przez obywateli innych państw członkowskich z niektórych „specjalnych nieskładkowych świadczeń pieniężnych", podczas gdy są one zagwarantowane obywatelom krajowym znajdującym się w tej samej sytuacji, w zakresie, w jakim tym obywatelom innych państw członkowskich nie przysługuje prawo pobytu na mocy dyrektywy w przyjmującym państwie członkowskim.
Wreszcie Trybunał przypomniał, że rozporządzenie w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie reguluje warunków przyznawania specjalnych nieskładkowych świadczeń pieniężnych. Skoro kompetencja ta należy do ustawodawcy krajowego, jest on również uprawniony do określenia zakresu objęcia zabezpieczeniem społecznym w przypadku tego rodzaju świadczeń. W rezultacie państwa członkowskie, ustalając warunki i zakres przyznawania specjalnych nieskładkowych świadczeń pieniężnych, nie stosują prawa Unii, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej nie ma tu zastosowania.
W odniesieniu do E. Dano i jej syna Trybunał zauważył, że nie posiadają oni wystarczających środków, także nie mogą ubiegać się o prawo pobytu w Niemczech na mocy dyrektywy dotyczącej praw obywateli Unii. Tym samym nie mogą oni powoływać się na zasadę niedyskryminacji wyrażoną w dyrektywie i w rozporządzeniu w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie C-333/13 Elisabeta Dano, Florin Dano / Jobcenter Leipzig.
 
Omówienie orzecznictwa pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych