Emerytury i renty w 2011 r.
\

W 2011 roku liczba emerytów i rencistów w Polsce wyniosła 9 123,6 tys. osób i była o 1,3% niższa niż w roku poprzednim. W stosunku do liczby ludności Polski grupa ta stanowiła 23,7% (spadek o 0,3 punktu procentowego).

Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyniosła 7414,2 tys. osób, co stanowiło spadek o 1% w porównaniu do 2010 r., z Ministerstwa Obrony Narodowej 161,0 tys. osób (wzrost o 0,3% ), z Ministerstwa Sprawiedliwości 29,4 tys. osób (wzrost o 3,6%), oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 192,3 tys. osób (wzrost o 2%).

Przeciętna miesięczna liczba emerytów pobierających świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyniosła 4 973,0 tys. osób, mniej o 0,5% w porównaniu do 2010 r., liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy wyniosła 1 174,5 tys. osób – spadek o 4,4%, a liczba osób pobierających renty rodzinne – 1266,7 tys. osób i ukształtowała się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

Wśród świadczeniobiorców z KRUS 1056,3 tys. osób pobierało świadczenia emerytalne, o 3,6% mniej niż w roku poprzednim, natomiast pozostałe osoby otrzymywały renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinne (odpowiednio: 227,0 tys.- spadek o 3,3% i 43,0 tys. osób spadek o 0,5% w porównaniu do 2010 r.).

Przeciętna miesięczna liczba emerytów pobierających świadczenia z MON wyniosła 106,2 tys. osób (wzrost o 0,4%), liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy 16,7 tys. osób (spadek o 3%), a liczba osób pobierających renty rodzinne 38,1 tys. osób (wzrost o 1,5%).

Wśród świadczeniobiorców z MS 21,3 tys. osób pobierało emerytury (wzrost o 4,6%), 2,1 tys. osób renty z tytułu niezdolności do pracy (podobnie jak w 2010 r.), prawie 6,1 tys. osób renty rodzinne (wzrost o 2,0 %).

Przeciętna miesięczna liczba emerytów pobierających świadczenia z MSW wyniosła 136,6 tys. osób (wzrost o 2,4 %), liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy 17,6 tys. osób (wzrost o 0,8%), natomiast liczba osób pobierających renty rodzinne 38,2 tys. osób (wzrost o 1,3%).

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 14 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 14 stycznia 2013 r.