Kwota hipotetycznej emerytury w "Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS" wyliczana jest dla ubezpieczonych, którzy na dzień 31 grudnia poprzedniego roku ukończyli 35 lat. Podstawą obliczenia tej kwoty są wyłącznie dane dotyczące składek na ubezpieczenie emerytalne oraz dane dotyczące kapitału początkowego. Tak więc sposób wyliczenia kwoty hipotetycznej emerytury według stanu konta na 31 grudnia 2012 roku jest następujący: sumę kwot zwaloryzowanego kapitału początkowego, zwaloryzowanych składek zewidencjonowanych za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz składek zewidencjonowanych za rok 2012 (w wysokości nominalnej), dzieli się przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia dla wieku, dla którego wyliczana jest hipotetyczna emerytura (według obowiązującej w dniu 31 grudnia 2012 r. tablicy średniego dalszego trwania życia, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

Natomiast wysokość prognozowanej emerytury, którą wylicza kalkulator emerytalny na indywidualnym profilu na Platformie Usług Elektronicznych, zależy od założeń makroekonomicznych przyjętych w tym kalkulatorze, danych klienta z ostatniej informacji o stanie konta w ZUS, przyszłych waloryzacji składek oraz przyszłych składek, które wskazuje zainteresowany wpisując swoje prognozowane przyszłe wynagrodzenie. Przy obliczeniach kalkulator korzysta ze średniego dalszego trwania życia z ostatniej prognozy demograficznej Eurostatu przygotowanej dla Polski. Nawet jeśli do kalkulatora nie zostaną wprowadzone dane dotyczące przyszłych wynagrodzeń, to założenia uwzględniające coroczną waloryzację już zgromadzonych składek oraz wskaźniki inflacji (których nie uwzględnia przepis regulujący zasady wyliczania hipotetycznej emerytury), wpływają na wyliczenia kwoty prognozowanej emerytury.

Dodatkowo kalkulator emerytalny umożliwia wybór wieku przejścia na emeryturę od wieku 60 lat dla kobiet i od wieku 65 lat dla mężczyzn. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest przeprowadzenie symulacji prognozowanej emerytury zarówno dla dotychczasowego wieku emerytalnego, jak i dla podwyższonego wieku emerytalnego (wyrażonego jednak w pełnych latach).

Więcej informacji w serwisie www.mojaemerytura.zus.pl/Default.asp?id=3