Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 1045) dalej r.e.b.p.t. do egzaminów może przystąpić osoba, która w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem jego przeprowadzenia złożyła do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, przy którym działa centralna komisja egzaminacyjna wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z:
1) dowodem uiszczenia opłaty;
2) zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego kursu na eksperta ADN;
3) kserokopią dokumentu stwierdzającego tożsamość;
4) żeglarską książeczką pracy potwierdzającą przepracowanie co najmniej jednego roku na zbiornikowcach przeznaczonych do przewozu, odpowiednio, gazów lub chemikaliów w okresie dwóch lat poprzedzających odpowiedni egzamin (w przypadku egzaminów na eksperta ADN do spraw przewozu gazów lub chemikaliów).
Egzamin na eksperta ADN ma formę pisemną, składa się z 30 pytań i przeprowadzany jest w czasie 60 minut. Egzamin jest uważany za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli kandydat na eksperta udzielił poprawnych odpowiedzi na co najmniej 25 pytań. W czasie egzaminu dopuszczalne jest korzystanie z tekstów obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
gzamin na eksperta ADN do spraw przewozu gazów oraz eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów ma formę pisemną i składa się z dwóch części: 1) 30 pytań wielokrotnego wyboru, za które można uzyskać po jednym punkcie; 2) jednego pytania opisowego, za które można uzyskać 30 punktów. Czas trwania egzaminu wynosi 150 minut, w tym 60 minut na pytania wielokrotnego wyboru i 90 minut na pytanie opisowe. Egzamin jest uważany za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli kandydat na eksperta uzyskał 44 punkty, jednak nie mniej niż 20 z każdej części egzaminu.
Egzaminy przeprowadza komisja składająca się z osób powołanych przez ministra właściwego do spraw transportu spośród osób umieszczonych na liście egzaminatorów ministra właściwego do spraw transportu.
Według § r.e.b.p.t. przewodniczący komisji egzaminacyjnej wydaje osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym zaświadczenie. Kandydat przekazuje zaświadczenie dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby albo Dyrektorowi Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie – w przypadku osób mających miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Po otrzymaniu zaświadczenia, właściwy dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej wydaje - odpowiednio - świadectwo eksperta ADN, świadectwo eksperta ADN do spraw przewozu gazów lub świadectwo eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów. Wzór świadectwa określa załączniku do r.e.b.p.t.