Państwowa Inspekcja Pracy od lat podejmuje liczne działania informacyjno-edukacyjne w celu popularyzacji kultury bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz bezpieczeństwa dzieci na wsi. Każdego roku realizuje wielokierunkowe inicjatywy szkoleniowe, doradcze i informacyjne w zakresie ochrony zdrowia i życia w środowisku wiejskim.
W 2013 r. dla wzmocnienia standardowych działań prewencyjnych zainicjowała 3-letnią kampanię informacyjno-prewencyjną pod nazwą „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Kampania realizowana jest we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Włączyły się w nią inne instytucje i organizacje związane z rolnictwem, w tym: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Związek Młodzieży Wiejskiej, Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Na potrzeby działań medialnych przygotowano spoty reklamowe oraz banery internetowe zwracające uwagę na przyczyny i okoliczności wypadków, do których dochodzi podczas wykonywania prac w rolnictwie. Promocja przekazu kampanii za pośrednictwem internetu oraz emitowanych na antenie radia i telewizji spotów reklamowych trwała przez cały czerwiec 2013 r.
Na potrzeby kampanii opracowano liczne materiały promujące jej przekaz, m.in.: serię plakatów nawiązujących do zagrożeń związanych z pracą rolniczą, banery internetowe wykorzystywane przez partnerów i patronów akcji, reklamę prasową przekazywaną mediom celem publikacji.
Po zakończeniu działań medialnych Państwowa Inspekcja Pracy zleciła wykonanie profesjonalnych badań rynku. Z przekazem „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” spotkało się 37,5% badanych. Kampania została pozytywnie oceniona przez rolników we wszystkich rozpatrywanych aspektach. Co trzeci rolnik deklarował wprowadzenie zmian w swoim postępowaniu i sposobie pracy w gospodarstwie. Deklarowane zmiany dotyczyły poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy.
Posłowie pytali m.in. o wymierne efekty kampanii, zwłaszcza jeśli chodzi o poprawę stanu bezpieczeństwa dzieci wiejskich. Wyrazili zaniepokojenie brakiem statystyk wypadków, jakim ulegają dzieci na wsi, które były prowadzone do 2003 r. i zostały zaniechane w związku ze zmianą przepisów. Przewodniczący komisji poseł Mariusz Błaszczak zapowiedział podjęcie kroków przywracających poprzedni stan.