Jak informuuje Kancelaria Sejmu, uczestnicy posiedzenia zajmą się także społecznymi kosztami wypadków przy pracy. Ta specjalna sesja Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy oraz Chorób Zawodowych. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz objęła konferencję swoim patronatem.

Według danych Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r. inspektorzy pracy zbadali przyczyny 1,8 tys. wypadków przy pracy, w których poszkodowanych zostało ponad 2,1 tys. osób, w tym 332 poniosło śmierć, a 724 doznało ciężkich obrażeń ciała. Dominowały przyczyny ludzkie wypadków (np. niewłaściwe zachowanie pracownika) - 47 proc., organizacyjne (np. brak nadzoru nad pracownikami) - 41 proc. oraz techniczne (np. zły stan techniczny urządzeń ochronnych) - 11 proc. W ubiegłym roku inspektorzy PIP przeanalizowali blisko 7,5 tys. dokumentacji powypadkowych u ponad 2,2 tys. pracodawców, zatrudniających łącznie 423,8 tys. pracowników. Najczęściej występującą nieprawidłowością w postępowaniach powypadkowych w 44,6 proc. skontrolowanych zakładów było nieustalenie przyczyn lub ustalenie tylko ich części.

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy oraz Chorób Zawodowych jest obchodzony od 1997 r. w ponad 70 krajach świata. O udziale Polski w tej inicjatywie mówi uchwała Sejmu z 2003 r., ustanawiająca 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W ten sposób izba pierwsza polskiego parlamentu zwróciła uwagę na konieczność stałego, kompleksowego działania zmierzającego do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. Jest powoływana przez Marszałka Sejmu na 4-letnią kadencję. Najważniejsze zadania tego organu to m.in. ocena działalności PIP oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy.

Rada inicjuje również prace związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii. Występuje także do organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy. Rada przedstawia ponadto opinię m.in. o kandydatach na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy. Członkowie Rady zbierają się co najmniej raz w miesiącu na posiedzeniach plenarnych, a pomiędzy nimi pracują w 4 zespołach problemowych, przygotowując m.in. stanowiska Rady.

W Radzie Ochrony Pracy IX kadencji (2010 – 2014) zasiada 12 parlamentarzystów – 10 posłów i 2 senatorów, a także członkowie zgłoszeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, Forum Związków Zawodowych, Business Centre Club Związek Pracodawców, Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskich, NSZZ „Solidarność”, Krajową Izbę Gospodarczą, Prezesa Rady Ministrów, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Naczelną Organizację Techniczną oraz Związek Rzemiosła Polskiego.