Jak należy postąpić w sytuacji, gdy pracownik nie chce pokazywać w firmie zwolnienia lekarskiego zamiast zwolnienia chce wziąć urlop na okres choroby?
Czy jest taka możliwość, że zwolnienie nie zostanie przez pracodawcę zarejestrowane zgodnie z prośbą pracownika? 
 
Joanna Królikowska: pracodawca nie może udzielić choremu pracownikowi urlopu wypoczynkowego na okres orzeczonej zaświadczeniem lekarskim niezdolności do pracy.
W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066) zostaną wprowadzone zmiany w zakresie przekazywania płatnikom zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Wprowadzone zostaną nowe zwolnienia lekarskie, które będą wystawiane w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnianego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub zaufanego profilu ePUAP.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 58 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159 z późn. zm.) - dalej u.ś.p. elektroniczne zwolnienia lekarskie będą bezpłatnie udostępniane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na profilu informacyjnym płatnika składek w formie elektronicznego dokumentu.
 
Polecamy:  Lekarze mogą już wystawiać elektroniczne zwolnienia
 

Płatnicy składek rozliczający składki za więcej niż 5 osób będą obowiązani do utworzenia profilu informacyjnego w ZUS, którego posiadanie będzie dla nich konieczne do otrzymywania zwolnień lekarskich swoich ubezpieczonych.
Czasowa niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby orzeczona zaświadczeniem lekarskim wyklucza udzielenie mu przez pracodawcę w tym samym okresie urlopu wypoczynkowego - wskazują na to art. 165 i art. 166 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). Zatem wystawienie zwolnienia od pracy przez lekarza przeprowadzającego badanie wykluczy korzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w okresie zwolnienia lekarskiego. Wystawione zwolnienie lekarskie zostanie bowiem przekazane drogą elektroniczną do pracodawcy, który po jego otrzymaniu nie będzie mógł udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego przypadającego na okres niezdolności do pracy z powodu choroby.
Jeżeli wolą pracownika jest przebywanie na urlopie wypoczynkowym a nie na zwolnieniu lekarskim może on poinformować o tym fakcie lekarza, który ma zamiar wystawić zwolnienie od pracy.

Uwaga!

Od początku 2016 roku pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie   wystawione według dotychczasowych zasad - na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA). Natomiast od  1 stycznia 2018 r.  będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne.