30 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zawiera ona przepisy, które zakazują odbierania dzieci prawnym opiekunom wyłączenie z powodu złej sytuacji materialnej.

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa nie jest dopuszczalne. Może ono nastąpić jedynie wówczas, gdy uprzednio zastosowane inne środki oraz formy pomocy rodzicom dziecka, nie doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia jego dobra.

Zgodnie z nowelizacją zastosowanie przez sąd opiekuńczy środków ingerencji we władzę rodzicielską, prowadzących do oddzielenia dziecka od rodzica, może mieć miejsce jedynie po wcześniejszym wykorzystaniu przez sąd innych środków lub zastosowaniu form pomocy rodzinie, które okazały się nieskuteczne.

Nowelizacja zawiera też zasadę, że rozdzielenie rodziców i dzieci wyłącznie z powodu ubóstwa – wbrew woli rodziców –  nie będzie możliwe. Umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej będzie środkiem ostatecznym stosowanym przez sąd opiekuńczy.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 4 maja 2016 r.