Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w zeszłym roku będzie głównym tematem kolejnego posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy. Obrady z udziałem m.in. parlamentarzystów, przedstawicieli premiera, związków zawodowych i pracodawców są zaplanowane na wtorek, 7 czerwca br.

Dokument, którym będzie zajmować się Rada Ochrony Pracy, przedstawia m.in. wyniki działań kontrolno-nadzorczych i prezencyjnych zrealizowanych w 2015 r. Według danych Głównego Inspektoratu Pracy w okresie sprawozdawczym inspektorzy PIP przeprowadzili 88,3 tys. kontroli u 71,4 tys. podmiotów. Działania prewencyjno-promocyjne skierowano do 157 tys. adresatów.

Rada Ochrony Pracy nadzoruje warunki pracy. Sprawuje też nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Poza tym Rada m.in. opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm dotyczących ochrony pracy. Do jej kompetencji należy też ocena zakresu ochrony pracy w Polsce. W swoich działaniach może występować do organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pracodawców i pracowników.

Radę powołuje i odwołuje marszałek Sejmu, a jej kadencja trwa 4 lata. Zasiadają w niej m.in. parlamentarzyści, a także członkowie zgłoszeni m.in. przez Prezesa Rady Ministrów, centrale związkowe, organizacje pracodawców, eksperci oraz przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką ochrony pracy.

Źródło: sejm.gov.pl, stan z dnia 6 czerwca 2016 r.