Najważniejsze proponowane zmiany w Karcie Nauczyciela polegają na:

1. Doprecyzowaniu zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Będzie on udzielany w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej, spowodowanej działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Urlop ten będzie mógł być udzielany wyłącznie przez lekarza medycyny pracy, a nie jak dotychczas przez lekarza pierwszego kontaktu. Takie zasady przyznawania urlopu wzmocnią profilaktykę chorób zawodowych nauczycieli. O urlop dla poratowania zdrowia nauczyciele będą mogli występować po 20 latach pracy, a nie po 7 jak obecnie. Łączny czas urlopu będzie mógł wynieść 1 rok (dotychczas 3 lata).

2. Uelastycznieniu zasad naliczania i wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego, tak aby możliwe było wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów motywujących. Średnie wynagrodzenie nauczycieli gwarantowane w ustawie KN nie zmieni się, natomiast pula środków przeznaczona na ten cel będzie mogła być dzielona na wszystkich nauczycieli, a nie jak dotychczas, w ramach danego stopnia awansu zawodowego.

3. Doprecyzowaniu przepisu dotyczącego korzystania z urlopu wypoczynkowego nauczycieli. Precyzyjne zasady określania terminu urlopu pozwolą nauczycielom korzystać z urlopu w dogodniejszym dla nich okresie, który nie zaburzy pracy szkoły; w wymiarze rocznym 47 dni.

4. Ustaleniu stałej wysokości dodatku wiejskiego na poziomie 10% kwoty bazowej z roku 2013, z jednoczesnym włączeniem go do średnich wynagrodzeń nauczycieli. Stopniowe odejście od przyznawania dodatków socjalnych takich jak: dodatek mieszkaniowy, prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowania działki gruntu szkolnego czy zasiłek na zagospodarowanie; z poszanowaniem praw nabytych. Oznacza to, że nauczyciele, którzy już korzystają z tych praw będą mogli korzystać z nich nadal.

5. Ewidencjonowaniu czasu pracy nauczycieli. Nauczyciele będą mieli obowiązek rejestrowania najważniejszych dodatkowych zadań realizowanych w ramach swoich obowiązków takich jak: spotkania z rodzicami, doskonalenie zawodowe zdefiniowane w ustawie KN oraz spotkania Rad pedagogicznych. Sposób rejestrowania określi organ prowadzący.

Ponadto przewidziano także:

1. Ułatwienie finansowania zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach programów finansowanych ze środków unijnych.

2. Wzmocnienie pozycji Rady Rodziców w procedurze awansu zawodowego nauczycieli.

3. Doprecyzowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Określenie zasad postępowania na poziomie ustawy. Przeniesienie postępowania dyscyplinarnego do środowiska bliższego szkole.

4. Przejęcie przez ministra edukacji narodowej obowiązku sfinansowania jednorazowej gratyfikacji dla nauczycieli otrzymujących tytuł honorowy profesora oświaty.

5. Doprecyzowanie zasad wykorzystania środków na doskonalenie nauczycieli w ramach 1 % odpisu określonego w Karcie Nauczyciela.