Fragment komentarza z Serwisu BHP.

Wymagania dla drabin zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.o.b.h.p. Zgodnie z § 50 r.o.b.h.p. stosowane w zakładach pracy drabiny przenośne powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób nie stwarzającym zagrożeń dla ich użytkowników i osób przebywających w pobliżu. Należy dodać iż drabina przystawna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi, co najmniej 0,75 m, a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65° do 75°.
Drabiny powinny posiadać deklaracje zgodności producenta, w której producent stwierdza, że wyrób został wykonany zgodnie z właściwą normą. Dla drabin właściwa norma to: Polska Norma PN-EN 131-2:1997 Drabiny - Wymagania i badania oraz oznakowanie. Wymóg ten dotyczy jedynie drabin wyprodukowanych od 1 maja 2004 r. tj. od momentu wejścia Polski do UE.
Dla drabin wyprodukowanych przed 1 maja 2004 r obowiązkowe była przeprowadzenie certyfikacji przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., która po zakończeniu procesu certyfikacji kończyła się oznakowaniem drabiny znakiem „B”. Z dniem l maja 2004 r. ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z późn. zm.) przestała obowiązywać, a tym samym obowiązkowa certyfikacja na znak bezpieczeństwa. Możliwość dobrowolnej certyfikacji przewiduje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) poprzez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.. Drabina może więc zostać poddana dobrowolnej certyfikacji przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., która po zakończeniu procesu certyfikacji kończy się oznakowaniem drabiny znakiem „B”.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.