Organizator przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN.

Według rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 691) egzamin dla doradców jest przeprowadzany w formie pisemnej obejmującej część ogólną - składającą się z zestawu 40 pytań testowych wielokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami i część specjalistyczną - składającą się z zestawu 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami oraz opisowego zadania praktycznego z zakresu obowiązków doradcy dla przewozu drogowego, kolejowego lub żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.

Czas trwania egzaminów wynosi w przypadku części ogólnej - 80 minut, w przypadku części specjalistycznej - 60 minut na zestaw pytań testowych oraz 60 minut na opisowe zadanie praktyczne z zakresu obowiązków doradcy dla przewozu drogowego, kolejowego i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych. Egzamin dla doradców przedłużających ważność świadectwa doradcy nie obejmuje opisowego zadania praktycznego.

Pytania testowe i opisowe zadania praktyczne pochodzą z katalogu pytań egzaminacyjnych, przygotowanego przez Transportowy Dozór Techniczny. Egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku udzielenia co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe, co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe z odpowiedniej części specjalistycznej oraz rozwiązania zadania praktycznego z odpowiedniej części specjalistycznej. Egzamin składający się z więcej niż jednej części specjalistycznej uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym dla tej części, dla której powyższe warunki zostały spełnione.

Egzamin jest przeprowadzany zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez ministra właściwego ds. transportu, wówczas gdy zbierze się co najmniej 10 osób zdających. Minister transportu powołuje skład komisji i wyznacza jej przewodniczącego.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które w terminie co najmniej 14 dni przed wyznaczonym dniem jego przeprowadzenia złożyły do Dyrektora TDT wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z:

1) dowodem uiszczenia opłaty, wynoszącej za egzamin dla kandydatów na doradców w wysokości 400 zł, za egzamin dla doradców przedłużających ważność świadectwa doradcy - w wysokości 300 zł, za dodatkową część specjalistyczną egzaminu dla doradców - w wysokości 200 zł (opłata nie dotyczy żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP). W przypadku egzaminu rozszerzonego o uprawnienia na inne rodzaje przewozu całkowity koszt egzaminu jest sumą opłat za poszczególne części egzaminu;

2) zaświadczeniem o ukończeniu kursu - w przypadku kandydatów na doradców i doradców rozszerzających zakres posiadanych uprawnień na inny rodzaj przewozu;

3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe,

4) oświadczeniem o niekaralności,

5) numerem posiadanego świadectwa doradcy - w przypadku doradców przedłużających termin ważności posiadanych uprawnień i doradców rozszerzających zakres posiadanych uprawnień na inny rodzaj przewozu;

6) skierowaniem na egzamin wydanym przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - w przypadku żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku utraty świadectwa doradcy Dyrektor TDT, który wydał to świadectwo, wydaje wtórnik świadectwa doradcy - na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą 30 zł, wniesioną na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego.

Edward Kołodziejczyk