Nowe rozwiązania ułatwią gromadzenie, zarządzanie i przechowywanie dokumentacji w postaci elektronicznej. Zostaną stworzone przepisy, które umożliwią efektywne zarządzenie dokumentacją elektroniczną i papierową w przypadku jej jednoczesnego występowania oraz usprawnią przechodzenie podmiotów do elektronicznego zarządzania dokumentacją, w tym dokumentacja płacową i osobową.

Uporządkowane zostaną także podstawy prawne do wydawania aktów wewnętrznych i tryb ich wprowadzenia. W efekcie stworzone zostaną warunki do lepszego i efektywniejszego zarządzania dokumentacją archiwalną przez podmioty publiczne.

Zgodnie z projektem noweli, możliwe będzie przeprowadzanie kontroli dotyczących postępowania z dokumentacją archiwalną, w tym ich przeprowadzanie niezależnie od właściwości miejscowej archiwum państwowego.

W projekcie nowelizacji ustawy założono, że komórki organizacyjne wykonujące zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa zostaną zwolnione z obowiązku tworzenia odrębnych archiwów.

Doprecyzowano także przepisy dotyczące statusu pracowników archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Rozszerzono zakres działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych o popularyzację wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.

Zmienione przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.