(red.) Czym charakteryzuje się zawód doradcy podatkowego?
(M. Sz.) Najważniejszą cechą wyróżniającą zawód doradcy podatkowego spośród wielu innych jest to, iż należy on do zawodów zaufania publicznego i jest regulowany odpowiednią ustawą. Doradca świadczy klientom usługi, których jakość bardzo często nie może być na bieżąco weryfikowana, gdyż aby dokonać prawidłowej oceny, niezbędna jest wiedza fachowa. Ostateczną weryfikacją naszych usług jest najczęściej kontrola podatkowa, dlatego zaufanie klienta jest w tym przypadku niezwykle ważne. Aby zostać doradcą podatkowym trzeba zdać trudny, dwuetapowy, egzamin państwowy, łączący zagadnienia prawne oraz ekonomiczne, odbyć dwuletnią praktykę zawodową i być członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Doradca podatkowy ma także obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji oraz musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. W wypełnianiu tych obowiązku pomaga doradcom samorząd, organizując różnego rodzaju szkolenia oraz umożliwiając zawarcie ubezpieczenia na korzystnych zasadach.

(red.) Jaki jest charakter działalności Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ilu zrzesza członków?
(M. Sz.) Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym. Każdy doradca, z mocy ustawy, ma obowiązek być jej członkiem. Izba, oprócz realizowania obowiązków administracyjnych związanych np. z prowadzeniem listy doradców podatkowych, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu. Można powiedzieć, że pełni swojego rodzaju nadzór nad jakością usług świadczonych przez doradców podatkowych, a co za tym idzie, nad bezpieczeństwem klientów. Jednym z głównych zadań Izby jest pomoc doradcom podatkowym w stałym podnoszeniu kwalifikacji. Nieustannie zmieniające się przepisy prawa podatkowego oraz dynamizm rynku, wymuszają na doradcach konieczność ciągłej aktualizacji i poszerzania wiedzy. Organizujemy szkolenia na wysokim poziomie, które ze względu na niską odpłatność, dostępne są dla każdego doradcy. Krajowa Izba pomaga też doradcom w wykonywaniu innych obowiązków wynikających z ustawy. Przykładowo, zawarliśmy umowę generalną w zakresie ubezpieczenia OC dla naszych członków, dzięki czemu mają oni możliwość skorzystania z atrakcyjnych warunków ubezpieczenia OC, i zawarcia umowy w prosty i szybki sposób. W obecnej chwili na listę doradców podatkowych wpisanych jest ok. 8700 doradców, a przybywa ich około 300 rocznie.

(red.) Jak zwalczacie Państwo tzw. szarą strefę doradztwa podatkowego?
(M. Sz.) Osobiście uważam, że jakiekolwiek działanie mające na celu zwalczanie szarej strefy poprzez próbę eliminowania tych podmiotów z rynku, nie ma większego sensu. Takie działania wymagają zaangażowania znacznych środków, a postępowania zwykle i tak są umarzane ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu. Niezwykle ważne jest natomiast podnoszenie społecznej świadomości oraz promocja zawodu doradcy podatkowego. Musimy pokazywać zagrożenia wynikające z korzystania z usług niewykwalifikowanych i nieuczciwych osób. Im wyższa będzie świadomość tego, kim jest doradca, w czym może pomóc i na czym polega jego praca, tym słabsza będzie szara strefa. Prawo podatkowe jest niezwykle skomplikowane i, jak już wspominałem, ulega nieustannym zmianom, dlatego właściwie każde przedsiębiorstwo potrzebuje profesjonalnego doradztwa w tym zakresie. Poleganie w tej materii na nieuczciwych i niekompetentnych osobach może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.

(red.) Jaką tematyką będziecie Państwo zajmować się na najbliższym walnym zjeździe Krajowej Izby Doradców Podatkowych w styczniu 2010 r. ?
(M. Sz.) Ze względu na upływającą kadencję, konieczne będzie wybranie nowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodniczącego i innych organów Izby. Zjazd powinien także podjąć decyzje dotyczące kierunku ewentualnej reformy ustroju Izby. Myślę też, że ograniczona zostanie ilość członków Rady. Istotną sprawą, którą musimy się zająć, jest promocja zawodu i sposób jej finansowania. Modyfikacji muszą ulec zasady etyki oraz statut. Jednak najważniejszą kwestią będzie podjęcie uchwały programowej i wyznaczenie nowej Radzie zadań do zrealizowania podczas trzeciej kadencji.

(red.) Jakie najważniejsze zmiany zawiera przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy dotyczący zmiany ustawy o doradztwie podatkowym?
(M. Sz.) Głównym motorem zmian w naszej ustawie są przygotowania do implementacji do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy usługowej. Jednak ścisła współpraca Rady z Ministrem Finansów w zakresie tworzenia tego projektu, pozwoliła na nieco szerszy zakres zmian. Projekt ustawy nie wpłynął jeszcze do Sejmu, jednak do końca roku dyrektywa usługowa powinna zostać implementowana i do tego czasu ustawa powinna wejść w życie. Uważam, że projekt ustawy jest dobrze przygotowany i spełnia nasze oczekiwania. Najważniejsze zmiany dotyczą poszerzenia zakresu czynności doradztwa podatkowego o sprawy z zakresu obowiązków celnych oraz egzekucji administracyjnej. Istotną zmianą jest to, że doradcy będą mogli, po spełnieniu pewnych warunków, prowadzić też działalność gospodarczą innego rodzaju. Zmienią się zasady zawieszania wykonywania zawodu, zniknie drastyczna sankcja za niezawarcie umowy ubezpieczenia OC, czy wreszcie zakaz reklamy, który powinien wynikać z zasad etyki, a nie z ustawy. Zmianą, która w istotny sposób może wpłynąć na sposób wykonywania zawodu, jest umożliwienie doradcom podatkowym tworzenia tzw. spółek multidyscyplinarnych z adwokatami czy radcami prawnymi. Kolejną oczekiwaną zmianą jest umożliwienie doradcom podatkowym prowadzenia działalności we wszystkich przewidzianych prawem formach, w tym w ramach spółki komandytowo-akcyjnej. Kolejną propozycją zmiany, która wzbudziła duże kontrowersje podczas uzgodnień międzyresortowych, są zasady zwalniania doradcy podatkowego z zachowania tajemnicy zawodowej. Dotychczas doradcę podatkowego mógł zwolnić z tajemnicy zawodowej prokurator lub sąd stosownym postanowieniem, na które nie przysługiwało zażalenie. Po zmianie takie postanowienie będzie mógł wydać wyłącznie sąd, a doradcy podatkowemu będzie przysługiwać od tego postanowienia zażalenie. Zrównuje to sytuację doradcy podatkowego z innymi zawodami zaufania publicznego, uprawnionymi do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, jak adwokat czy radca prawny. Zmiana ta konieczna jest, choćby z powodów o których już wspomniałem, czyli możliwości tworzenia spółek multidyscyplinarnych, ale trzeba pamiętać też o tym, że doradcy podatkowi występują także jako pełnomocnicy przed sądem. Dlatego też ochrona tajemnicy zawodowej, a co za tym idzie także bezpieczeństwa naszych klientów, jest sprawą priorytetową.

(red.) Czy uważa Pan, że zmiany idą w kierunku zrównania uprawnień doradców podatkowych z członkami korporacji prawniczych?
(M. Sz.) Uważam, że idą i powinny iść jeszcze dalej. Doradcy podatkowi zajmują się doradzaniem w zakresie prawa podatkowego, mają również prawo reprezentować swoich klientów przed sądem. To są usługi prawnicze, a nie z zakresu ekonomii. Oczywiście, nie wymaga się od nas ukończenia studiów prawniczych, gdyż zajmujemy się jedynie wąską dziedziną prawa, ale nie zmienia to faktu, że są to usługi prawnicze. Wskazuje na to również zakres wiedzy, jaki trzeba posiadać, aby zdać egzamin na doradcę podatkowego.

(red.) Jak wygląda sprawa reklamy usług doradztwa podatkowego?
(M. Sz.) Jesteśmy jedynym zawodem, w którym zakaz reklamy wynika wprost z ustawy. Projekt, o którym wcześniej wspomniałem, znosi ten zakaz. Natomiast w zasadach etyki zawodu doradcy podatkowego jest rozdział poświęcony reklamie. Najbliższy Zjazd z pewnością będzie musiał wypowiedzieć się w tym zakresie, i w związku ze zmianą ustawy, dokonać zmian zasad etyki. Osobiście jestem przeciwnikiem całkowitego zniesieniem zakazu reklamy. Uważam, że prowadziłoby to do obniżenia prestiżu naszego zawodu. Są dobre, sprawdzone metody promowania własnych kancelarii, bez naruszania zakazu reklamy. Pamiętam, że kiedy będąc członkiem Zarządu Śląskiego Oddziału, organizowaliśmy szkolenia dotyczące marketingu, zainteresowania było jednak znikome. Mimo to uważam, że każdy doradca, który chce rozwijać swoje przedsiębiorstwo, musi również w tym zakresie, podnosić swoje kwalifikacje.

___________________________________________________

* Na skutek pomyłki technicznej w dniu 22 października br. została opublikowana niewłaściwa wersja wywiadu z p. Maciejem Szymikiem, Przewodniczącym KRDP. Wywiad w prawidłowym brzmieniu został umieszczony na stronie www, w dniu 23 października w godzinach porannych.
Czytelników Newslettera Doradcy Podatkowego oraz użytkowników strony www.doradcapodatkowy.abc.com.pl,  którzy w dniu 22 października zapoznali się z niewłaściwą wersją wywiadu, serdecznie przepraszamy.