Odpowiedź: w ocenie autorki składniki wskazane w pytaniu podlegają wliczeniu do podstaw naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagrody jubileuszowej.

Uzasadnienie: przesłanki nabycia uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego określają przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1144) - dalej u.d.w.r. Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.d.w.r. wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy. Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) podstawę ustala się z wyłączeniem jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie. Jeżeli dodatek specjalny jest przyznany na okres "krótki" to nie podlega wliczeniu do podstawy. Dodatek specjalny pracownik samorządowy może otrzymać z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Jeżeli jest wypłacany przez kilka miesięcy, to nie może być wyłączony z podstawy trzynastki. Nie można w tym przypadku mówić o warunku jednorazowości ani nieperiodyczności. W wyroku z 22 września 2000 r. (sygn. akt I PKN 33/00) SN uznał, że nawet premie wypłacane co jakiś czas za okresy zróżnicowane co do ich długości powinny być wliczane do podstawy trzynastki, bo są periodyczne. A zatem wliczenie dodatku specjalnego do nagrody rocznej zależy od okresu i ewentualnej częstotliwości, na jaką jest przyznany.
W zakresie nagrody jubileuszowej należy przyjąć podobne reguły, mimo, że przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1050) nie zawierają tak szczegółowych algorytmów jak u.d.w.r.