Do oznaczania jakich linii służy kolor żółty, czy tylko dróg transportowych, czy można taka linią zaznaczać określone pola składowania, itp.?
W przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wskazano wymóg oznakowania dróg transportowych w budynkach, w tym magazynowych, za pomocą ciągłych pasów o dobrze widocznej barwie (z uwzględnieniem barwy podłoża) - najlepiej żółtej lub białej.
Nie ma również przeciwwskazań aby, tak jak drogi transportowe w budynkach, oznakować pola odkładcze w budynkach magazynowych lub poza nimi kolorem żółtym lub białym.
Wskazane byłoby jednak rozróżnienie kolorów pomiędzy drogami transportowymi a polami odkładczymi, aby uniknąć pomyłek w tym zakresie przez pracowników magazynowych. Gdyby drogi transportowe oznakować kolorem białym, pola odkładcze można by oznakować kolorem żółtym. Można także postąpić w tym zakresie odwrotnie.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p., nakazuje pracodawcy zapewnienie na terenie zakładu pracy wykonania i oznakowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami, dróg komunikacyjnych i transportowych oraz dróg dla pieszych.
Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków.
Podobne wymagania zawarte w przepisach dotyczą także oznakowania pól odkładczych na terenie magazynu do magazynowania towarów.
W załączniku nr 1 r.b.h.p opisano szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa. Zgodnie § 12 ust. 1 załącznika nr 1 do r.b.h.p miejsca w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów, powinny być oznakowane skośnymi pasami - na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi. Wymiary tego oznaczenia powinny być odpowiednie do rozmiaru przeszkody lub niebezpiecznego miejsca. Żółte i czarne lub białe i czerwone pasy powinny być narysowane pod kątem około 45° i powinny mieć zbliżone wymiary.
Pola odkładcze nie powinny być oznakowywane na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi, gdyż takie oznakowanie przewidziane jest dla miejsc w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów. Takie miejsca to na przykład otoczenie ramp wyładunkowych lub otoczenie regałów magazynowych.
Zgodnie § 13 ust. 1 załącznika nr 1 do r.b.h.p drogi w budynkach powinny być wyraźnie wyznaczone za pomocą ciągłych pasów o dobrze widocznej barwie (z uwzględnieniem barwy podłoża) - najlepiej żółtej lub białej.
Rozmieszczenie pasów wyznaczających drogi powinno uwzględniać niezbędną (bezpieczną) odległość między pojazdami i jakąkolwiek przeszkodą mogącą znajdować się w pobliżu oraz między pieszymi i pojazdami.
Podobnie jak drogi transportowe w budynkach, można oznakować pola odkładcze w budynkach magazynowych lub poza nimi kolorem żółtym lub białym.
Wskazane byłoby jednak rozróżnienie kolorów pomiędzy drogami transportowymi a polami odkładczymi, aby uniknąć pomyłek w tym zakresie przez pracowników magazynowych. Gdyby drogi transportowe oznakować kolorem białym, pola odkładcze można by oznakować kolorem żółtym. Można także postąpić w tym zakresie odwrotnie.
Krzysztof Zamajtys