Jeśli pracownik wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, ma prawo do zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 188 kodeksu pracy). Zwolnienie w wymiarze dwóch dni przysługuje pracownikowi zarówno na dziecko własne, jak i adoptowane. Warto pamiętać, że jeśli pracownik ma więcej dzieci to liczba dni zwolnienia się nie zwiększa. Nie ma także możliwości „przeniesienia uprawnienia” z jednego roku na kolejny rok.

Celem zwolnienia jest umożliwienie pracownikowi spędzenia dodatkowego czasu wolnego z dzieckiem. Przepisy nie wskazują, jak rodzic powinien wykorzystywać to zwolnienie. Określono jedynie, że aby otrzymać wolne, należy złożyć wniosek oraz oświadczyć, że drugi rodzic nie będzie z tych dni korzystał.
Wyżej przedstawione zasady są jasne jeśli rodzice korzystają z pełni praw rodzicielskich. Jak jednak pracodawca powinien postąpić, gdy władza rodzicielska rodziców lub jednego z nich jest ograniczona lub zawieszona oraz gdy rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej na mocy wyroku sądowego?
W przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka (art. 107 § 1 i 2 kodeksu rodzinno-opiekuńczego). Sąd musi wskazać, do jakiego rodzaju praw i obowiązków ogranicza władzę rodzicielską danego rodzica. W tym przypadku to, czy pracownikowi będą przysługiwały dwa dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, zależy od zakresu ograniczenia w wykonywaniu władzy rodzicielskiej.
W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie. Jeśli przeszkoda wynika np. z poważnej choroby i konieczności leczenia lub rehabilitacji bądź też jest związana z wyjazdem jednego z rodziców za granicę, wówczas należy przyjąć, że są to przeszkody przemijające i w określonym czasie ustaną. W przypadku zawieszenia wykonywania władzy rodzicielskiej prawo do dwóch zwolnienia nie przysługuje. Dotyczy oczywiście rodzica w stosunku, do którego sąd orzekł zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej.
Natomiast pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzica całkowicie wyklucza jego możliwość skorzystania ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.
 

Małgorzata Skibińska