Czy od diet sołtysów należy pobierać składki ZUS?

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedź: diety sołtysów są wolne od oskładkowania

Uzasadnienie: zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) – dalej u.s.g. rada gminy może w drodze uchwały tworzyć jednostki pomocnicze min. sołectwa, których organem wykonawczym jest sołtys. Rada gminy może również ustanowić zasady przysługiwania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysa – tak stanowi art. 37b u.s.g. Zatem podstawą sprawowania funkcji sołtysa jest stosunek administaracyjnoprawny - uchwała rady gminy podejmowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a nie stosunek pracy, umowa cywilno-prawna czy też prowadzenie przez niego działalności gospodarczej. Z uwagi na społeczny a nie zarobkowy charakter obowiązków sołtysa, świadczenia uzyskiwane w związku z pełnioną funkcją nie stanowią wynagrodzenia. Diety otrzymywane przez sołtysa nie są de facto wynagrodzeniem za pracę, ponieważ nie są wypłacane na podstawie zawartych umów, lecz na podstawie ustawy w drodze uchwał podjętych przez radę gminy.

Na tle przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121) sprawowanie funkcji sołtysa jedynie na podstawie uchwały nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, gdyż nie został on wymieniony w katalogu tytułów podlegających objęciem ubezpieczeniami.

W konsekwencji powyższego świadczenia otrzymywane przez sołtysa takie jak dieta nie nie są zaliczane do przychodów, od których należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

SerwisiePrawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz odpowiedzi na takie pytania jak: 

Czy za czynności sołtysa pokrywające się z działalnością radnego powinny przysługiwać dwie diety?

Czy urząd gminy może zatrudnić osobę będącą sołtysem w świetlicy wiejskiej na podstawie umowy o pracę?

Kiedy zleceniobiorca powinien opłacać składki ZUS?