Pytanie Użytkownika Serwisu BHP

Czy znaki bezpieczeństwa muszą być certyfikowane?
Czy można wykonać samemu laminowane znaki?

Odpowiedź

W przypadku znaków bezpieczeństwa, których obowiązek stosowania wynika z przepisów przeciwpożarowych, należy uzyskać dokument, wydawany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego PIB, potwierdzający spełnienie wymagań określonych w normach. Typowe znaki BHP nie wymagają w celu ich wytwarzania uzyskania certyfikatu.

Uzasadnienie

Znak bezpieczeństwa to znak utworzony przez kombinację barwy i kształtu pola, przekazujący informację związaną z bezpieczeństwem o charakterze ogólnym, który przez umieszczenie w polu znaku symbolu graficznego, symbolu obrazkowego (piktogramu) lub tekstu przekazuje konkretną informację związaną z bezpieczeństwem lub jego zagrożeniem.

Zgodnie z § 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej r.o.b.h.p., znaki i sygnały bezpieczeństwa powinny być stosowane do przekazywania informacji określonych w niniejszym załączniku oraz powinny spełniać wymagania w nim zawarte. Wymagania dotyczące znaków bezpieczeństwa nieuregulowane w załączniku, w tym wzory tych znaków, są określone w Polskich Normach.

Obecnie po wycofaniu Polskiej Normy PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona i higieny pracy, dostępna jest jedynie angielskojęzyczna norma zastępująca PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.

Ta międzynarodowa norma przedstawia znaki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie wypadkom, ochronę przeciwpożarową, informowanie o zagrożeniu zdrowia i ewakuacji w sytuacji zagrożenia.

Kształt i barwa każdego ze znaków bezpieczeństwa są zgodne z ISO 3864-1, a projekt symboli graficznych jest zgodny z ISO 3864-3.

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy wszystkich lokalizacji, gdzie problemy związane z bezpieczeństwem ludzi powinny być uwzględnione. Jednakże nie dotyczy oznakowań w transporcie kolejowym, drogowym, rzecznym, morskim i powietrznym, oraz ogólnie w tych obszarach objętych przepisami, które mogą różnić się w stosunku do pewnych punktów tej normy i serii ISO 3864.

W Normie PN-EN ISO 7010:2012 określono oryginały znaków bezpieczeństwa, które mogą być powiększane lub zmniejszane w celu reprodukcji i stosowania.

Polskie przepisy prawa pracy nie wymagają, aby podmioty wykonujące znaki odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym wykonujące je na własne potrzeby, zobowiązane były do uzyskania certyfikatu.

Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku znaków bezpieczeństwa stosowanych na podstawie przepisów przeciwpożarowych. Wymagania w tym obszarze zostały określone w pkt 13.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.
Zgodnie z załącznikiem, znaki bezpieczeństwa do stosowania w ochronie przeciwpożarowej powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-N-01256/01 lub normie PN-ISO 7010.

Natomiast znaki ewakuacyjne stosowane do oznaczania drogi ewakuacyjnej oraz czynności związanych z ewakuacją powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-N-01256/02 lub normie PN-ISO 7010.

Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem wydanym przez Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego PIB.