Czy znak na stanowisku pracy "stosuj ochronę głowy" oznacza, że pracownik zobowiązany jest do stosowania kasku przez cały okres pracy na tym stanowisku?

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP

Czy znak na stanowisku pracy "stosuj ochronę głowy" oznacza, że pracownik zobowiązany jest do stosowania kasku przez cały okres pracy na tym stanowisku?

Odpowiedź

Piktogram nakazujący stosowanie ochrony głowy ("chroń głowę", "stosuj ochronę głowy" itp.) stanowi informację dla osób przebywających w danej strefie, że powinny stosować kaski ochronne. Jeżeli nie ustalono inaczej (np. w instrukcji bhp na stanowisku pracy), można domniemywać, że oznakowanie to obliguje osoby do stosowania tej ochrony przez cały czas przebywania w tej strefie.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Przejawem tej powinności, zgodnie z art. 2071 § 1 pkt 1 k.p., jest obowiązek przekazywania pracownikom informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników.

Ponadto zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. pracodawca powinien oznakować – widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa – miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników. Oznakowanie to powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do r.b.h.p., a także polskimi normami (w szczególności PN-EN-ISO-7010:2012 "Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.", która zastąpiła normę PN-N-01256-03:1993).

Z uwagi na § 10 załącznika nr 1 do r.b.h.p. stanowiący, iż znak bezpieczeństwa powinien zostać usunięty, gdy przestanie istnieć zagrożenie, którego on dotyczy, można domniemywać, że piktogram nakazujący stosowanie ochrony głowy (kaski ochronne) zobowiązuje osoby przebywające w strefie zagrożenia do korzystania z tych ochron tak długo, jak długo przebywają w danej strefie. Pracodawca, w przypadku występowania jedynie czasowego zagrożenia, może skrócić ten czas poprzez wprowadzenie stosownych zapisów w instrukcjach bhp przewidzianych dla poszczególnych stanowisk pracy.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 2 września 2014 r.