Odpowiedź

Pracownik, który przeszedł badania profilaktyczne w ramach stanowiska pracy (listonosz przed dopuszczeniem do pracy na stanowisku kierowcy), musiał przejść kolejne badania profilaktyczne, przy uwzględnieniu warunków pracy kierowcy. Ponowne przeniesienie na stanowisko listonosza wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wstępnych lekarskich badań profilaktycznych, mimo iż nie upłynął okres ważności badań wykonanych w 2014 r. Obowiązek skierowania na ponowne badania wynika z samego faktu przeniesienia pracownika na stanowisko pracy, na którym występują warunki uciążliwe lub czynniki szkodliwe.

Uzasadnienie

Kwestia pomyślnego przejścia pracownika przez badania profilaktyczne ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia zdolności do wykonywania pracy. Zgodnie z art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) - dalej k.p., pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że pracownik przechodził badania profilaktyczne na stanowisku listonosza. Orzeczenie ważne jest do 2017 r. Tym samym, uwzględniając przywołany przepis, może powstać wrażenie, że kierowanie pracownika na badania nie będzie obowiązkowe. Jednak zgodnie z art. 229 § 1 pkt 2 k.p., wstępnym badaniom profilaktycznym podlegają: osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy, inni pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe.

W omawianym przypadku następuje przeniesienie pracownika na stanowisko pracy listonosza ze stanowiska pracy kierowcy. Miała zatem miejsce przerwa w świadczeniu pracy w związku z zatrudnieniem na stanowisku kierowcy. Zatrudnienie w roli kierowcy wiązało się z koniecznością przeprowadzenia badań profilaktycznych z uwagi na zmianę środowiska pracy. Z całą pewnością warunki pracy listonosza charakteryzują się występowaniem warunków uciążliwych, jak np. obciążenie fizyczne oraz psychiczne. Uwzględniając brzmienie art. 229 § 1 pkt 2 k.p., należy uznać, że przeniesienie pracownika na stanowisko listonosza będzie wiązało się z koniecznością wykonania badań profilaktycznych.

Przepis art. 229 § 11 k.p. w sposób wyczerpujący wskazuje na wyjątki zezwalające na odstąpienie od przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich. Nie ma wśród nich przypadku, w ramach którego następuje ponowne przeniesienie pracownika na zajmowane kiedyś stanowisko pracy. Kryterium decydującym o konieczności skierowania pracownika na ponowne badania lekarskie jest fakt przeniesienia go na stanowisko, na którym występują warunki uciążliwe.

Sebastian Kryczka, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2016 r.
 

Serwis BHP
Artykuł pochodzi z programu Serwis BHP
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami