Czy ze względu na sytuację finansową pracodawcy można zawiesić stosowanie układu zbiorowego pracy, którego postanowienia są stosowane w odniesieniu do pracowników, którzy zostali przejęci przez pracodawcę na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) - dalej k.p. - skoro nowy pracodawca nie jest stroną układu zawartego przez poprzedniego pracodawcę?
Zgodnie z art. 24127 § 1 k.p. kompetencja do zawarcia porozumienia o zawieszeniu zakładowego układu zbiorowego pracy przysługuje stronom tego układu.
Pracodawca, który stosuje układ w stosunku do przejętych pracowników na mocy art. 2418 k.p. nie może zawrzeć porozumienia o zawieszeniu tego układu z tego względu, że jak słusznie zauważono w pytaniu, nie jest jego stroną. Pracodawca taki jest związany układem przez okres jednego roku i ma obowiązek go stosować w takim kształcie w jakim on istniał w dniu przejęcia pracowników (chyba że będzie stosował warunki korzystniejsze niż wynikające z tego układu).
Monika Latos-Miłkowska - specjalista z zakresu prawa pracy