Odpowiedź

W aktualnym stanie prawnym, po uchyleniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej (Dz. U. Nr 93, poz. 429) - dalej r.o.c., w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gminy, ustala zadania i kontroluje ich realizację oraz koordynuje i kierują działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej szef obrony cywilnej gminy.

Uzasadnienie

Przepisy r.o.c. zostały uchylone z dniem 1 lipca 2004 r. na podstawie art. 1 pkt 63 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036). Uchylone r.o.c. wskazywało, że zakłady pracy, które w przypadku awarii mogą stanowić źródło zagrożenia dla ludzi i środowiska mają obowiązek przekazywania informacji o stwierdzonym zagrożeniu właściwym organom obrony cywilnej lub określonym przez nie jednostkom organizacyjnym obrony cywilnej, a także ogłaszania komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych dla zagrożonej ludności (§ 3 i 4 r.o.c.). Po uchyleniu powyższych przepisów nie wprowadzono innych unormowań, które w sposób ogólny określałyby zasady i tryb postępowania w omawianym zakresie. Obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) - dalej r.s.o.c.k. stanowi, że do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, na ich obszarze działania, należy ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej w (§ 3 pkt 24 r.s.o.c.k.). Ponadto szef obrony cywilnej gminy ustala zadania i kontroluje ich realizację oraz koordynuje i kierują działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gminy (§ 4 pkt 4 r.s.o.c.k.).

Obecnie obowiązki w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej realizuje szef obrony cywilnej gminy. Na wystąpienie szefa obrony cywilnej gminy podmioty, które prowadzą przygotowania i realizują przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej są zobowiązane składać informacje o realizacji zadań obrony cywilnej.

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2016 r.
 

Serwis BHP
Artykuł pochodzi z programu Serwis BHP
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami