Zasiłek macierzyński stanowi podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby pobierającej taki zasiłek i w związku z tym powinien być uwzględniony w kwocie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe takiej osoby.

Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – dalej u.s.u.s., roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, podlegających tym ubezpieczeniom obowiązkowo bądź dobrowolnie, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Oznacza to, że w kwocie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się wszystkie kwoty, które w danym roku kalendarzowym stanowiły podstawę wymiaru składek na obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowej danej osoby.

Artykuł 18 ust. 2 u.s.u.s. wprost stanowi o tym, że wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną (tzw. wynagrodzenie chorobowe) oraz zasiłki nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników, chałupników oraz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych. Należy przy tym dodać, że na mocy art. 4 pkt 4) u.s.u.s. pod pojęciem "zasiłków" rozumie się zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego oraz ubezpieczenia wypadkowego. Z pozostałych przepisów zawartych w art. 18 u.s.u.s. wynika ponadto, że zasiłek chorobowy nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe także innych ubezpieczonych (np. osób prowadzących pozarolniczą działalność, zleceniobiorców). Inaczej rzecz się przedstawia z zasiłkiem macierzyński, który zgodnie z art. 18 ust. 6 u.s.u.s. stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających taki zasiłek.

Reasumując wynagrodzenie chorobowego i zasiłek chorobowy nie wchodzą do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a co za tym idzie nie powinny być uwzględniane w kwocie ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 u.s.u.s. Natomiast zasiłek macierzyński jako stanowiący podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby pobierającej takie świadczenie pieniężne powinien być uwzględniony w rocznej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.