Czy wózkiem widłowym można poruszać się po drodze publicznej?
W myśl obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym wózka widłowego z uwagi na cechy konstrukcyjne i uwarunkowania prawne nie można dopuścić do ruchu drogowego a tym samym wózek nie może poruszać się po drogach publicznych.
Wózki widłowe mają możliwości przemieszczania się, ale nie jest to równoznaczne z przystosowaniem do poruszania się po drodze przy udziale innych użytkowników.
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) - dalej p.r.d., pojazdem nazywamy środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane. Wózek jezdniowy w pełni odpowiada drugiej części przytoczonej definicji, a więc zgodnie z przepisami na drodze publicznej może być traktowany na równi z innymi pojazdami. Wózek jezdniowy odpowiada także w pełni definicji pojazdu wolnobieżnego, ponieważ jest to pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza jego prędkość do 25 km/h. Jednak nie wszystkie pojazdy muszą spełniać w związku z ruchem drogowym te same warunki techniczne. Przepis art. 66 ust. 1 p.r.d.. określa podstawowe warunki wszelkich pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym. Pojazd nie może między innymi powodować zagrożenia bezpieczeństwa osób nim jadących oraz dla innych uczestników ruchu. Wózek widłowy nie spełnia tych kryteriów, a przede wszystkim jednego - braku wystających elementów, które zagrażają innym uczestnikom ruchu - art. 66 ust. 4 pkt 1 p.r.d.
Zgodnie z art. 71 ust. 1 p.r.d. dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3.
Pojazdy wskazane powyżej są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w art. 66 p.r.d. oraz są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, w nalepkę kontrolną.
Jeśli przepisy nie dopuszczają do ruchu wózków zgodnie z art. 66 p.r.d., wózek nie posiada dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego. Wykonywanie jazdy bez tego dokumentu jest zabronione

Zgodnie z art. 38 p.r.d. kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:
1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;
2) dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu;
3) dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia;
4) zaświadczenie, o którym mowa w art. 95a ust. 1 pkt 2 p.r.d. (dotyczy pojazdów. uprzywilejowanych) ;
5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy.
Następnym dokumentem między innymi wymaganym dla uczestników ruch jest potwierdzenie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Szanse
Inne aspekty świadczące o przeznaczeniu wózków widłowych do transportu wewnątrzzakładowego a nie po drogach publicznych:
1. Uprawnienia do kierowania
Prawo jazdy na jakąkolwiek kategorię pojazdów nie uprawniają do kierowania wózkiem widłowym. Do obsługi wózka może zostać dopuszczony pracownik, który skończył 18 lat i uzyskał uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub otrzymał imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy. Wyjaśnia to § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650).
2. Wózek widłowy nie podlega badaniu technicznemu na stacji diagnostycznej
Zgodnie z art. 81 p.r.d. właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.
Wózki jezdniowe zostały włączone pod obowiązek dokonywania badań dozorowych poprzez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021). Tak więc badanie okresowe takiego pojazdu jest obowiązkowe nie na stacji diagnostycznej, a przez pracowników urzędu dozoru technicznego.

Roman Majer