Czy wiertarka straci certyfikat CE, jeśli ze względów bezpieczeństwa chcemy wymienić w niej silnik, na silnik z hamulcem?
W związku z tym zostanie zmieniony układ sterowania, natomiast nienaruszony zostanie tylko obwód bezpieczeństwa (wyłączniki bezpieczeństwa i krańcowe).
Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie (wiertarce) oznacza, że wyrób jest zgodny z wymaganiami wszystkich mających do niego zastosowanie dyrektyw nowego podejścia, łącznie z wymaganiami dotyczącymi procedur oceny zgodności w związku z tym wyrób nie powinien być modyfikowany, wszystkie przeróbki mogą powodować przyjęcie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa z producenta na pracodawcę oraz zawsze wymagają co najmniej sprawdzenia czy maszyna spełnia minimalne wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596) - dalej r.u.m.p.
Według przepisów unijnych dotyczących oznaczenia CE wiertarki elektryczne mieszczą się w kategorii maszyn. Maszyny wprowadzane na rynek Unii Europejskiej podlegają obecnie przepisom dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 157 z 9.06.2006, s. 24). W Polsce wymagania dyrektywy zostały wdrożone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228). Określono w nim podstawowe wymagania bezpieczeństwa i ochrony dotyczące projektowania i budowy maszyn.
Wiertarka elektryczna podlega także przepisom rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), przenoszące do polskiego prawa dyrektywę 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz. Urz. UE L 374 z 26.12.2006, s. 10) – tzw. niskonapięciowa (skrót: LVD), przewidująca umieszczanie oznakowania CE na sprzęcie elektrycznym przeznaczonym do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50 V do 1000 V prądu przemiennego lub od 75 V do 1500 V prądu stałego.
Deklaracja zgodności jest dokumentem, w którym producent na własną odpowiedzialność stwierdza zgodność produktu z zasadniczymi wymaganiami przepisów, którym podlega (w tym przypadku – rozporządzenia dotyczącego maszyn i sprzętu elektrycznego). Deklaracja zgodności powinna zawierać, oprócz danych producenta (nazwy i adresu), także opis identyfikujący sprzęt, odniesienie do przepisów, na podstawie których jest wystawiana,
zastosowanych norm zharmonizowanych lub innych norm i specyfikacji technicznych. Dodatkowo konieczne jest podanie roku (dwóch ostatnich cyfr) naniesienia oznakowania CE. Konieczne jest także podanie danych osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu producenta.
W przypadku wiertarki, jak też innych urządzeń podlegających kilku rozporządzeniom, można wystawić jedną deklarację zgodności, informującą o spełnianiu wymogów wszystkich rozporządzeń.

Oznaczenie CE
Ostatnim etapem jest umieszczenie oznaczenia CE na wiertarce w taki sposób, żeby było widoczne, łatwo czytelne i nieusuwalne. Oznaczenie CE w tej sytuacji oznacza spełnianie przez produkt wymogów wszystkich rozporządzeń, którym podlega dany produkt. Oczywiście producent ma prawo umieszczenia na produkcie, jego opakowaniu czy też instrukcji wszelkich innych oznakowań (dodatkowych, dobrowolnych czy regionalnych certyfikatów, znaków jakości itp.), pod warunkiem że nie zmniejszą widoczności i czytelności oznakowania CE.
Z chwilą dokonania przeróbki w takim urządzeniu odpowiedzialność z producenta przechodzi na pracodawcę. Należy ustalić rodzaj modernizacji:
1.
Dokonana przeróbka była znaczącą modernizacją np. zmieniono jej przeznaczenie, rozszerzając zakres działania o dodatkowe funkcje, zautomatyzowano układ sterowania maszyną. W tym przypadku pracodawca dokonując przeróbki staje się producentem maszyny i przejmuje wszystkie obowiązki producenta związane z jej wprowadzeniem do obrotu mianowicie zapewnia maszynie pełną identyfikacje (tabliczkę znamionową) nową instrukcje użytkowania, przeprowadza proces oceny zgodności oraz znakuje maszynę znakiem CE. Dodatkowo jeśli rodzaj maszyny znajduje się w wykazie maszyn, które podlegają dodatkowej ocenie przez jednostkę notyfikowana – powinien zlecić dokonanie takiej oceny jednostce notyfikowanej.
2.
Dokonana przeróbka maszyny nie była znaczącą modernizacją a tylko gruntowna naprawą, która ma zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie np. wymieniono elementy, które nie zmieniły przeznaczenia maszyny. W takim przypadku użytkownik pracodawca nie przejmuje obowiązków producenta. Natomiast przed ponownym przekazaniem maszyny do użytkowania pracodawca powinien sprawdzić czy maszyna spełnia minimalne wymagania wynikające z r.u.m.p.
Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.

Czynności kontrolne może wykonać pracodawca sam lub zlecić wykonanie pracownikom. W tym przypadku pomocne do oceny są dostępne listy kontrolne. Czynności związane z oceną dostosowania maszyny do minimalnych wymagań można również zlecić osobie spoza zakładu pracy lub firmie zewnętrznej. Zlecając taką usługę trzeba mieć przekonanie, iż zostanie wykonana ona dobrze.
Roman Majer